Parametry domyślne

Domyślne parametry funkcji pozwalają na inicjalizację nazwanych parametrów wartościami domyślnymi tam, gdzie nie została podana żadna wartość lub jako wartość podano undefined.

Składnia

function [nazwa]([parametr1[ = domyślnaWartość1 ][, ..., parametrN[ = domyślnaWartośćN ]]]) {
  ciało funkcji
}

Opis

W języku JavaScript domyślną wartością parametrów funkcji jest undefined. Często jednak dobrze jest ustawić inną wartość domyślną – wówczas parametry domyślne okazują się pomocne.

W przeszłości, ogólną strategią na ustawianie domyślnych wartości było sprawdzanie parametrów w ciele funkcji – w sytuacji, w których były one równe undefined, przypisywano im konkretne wartości.

W następującym przykładzie, jeśli żadna wartość nie jest podana jako b, kiedy wywoływana jest funkcja pomnóż, wartość b powinna być równa undefined – wówczas funkcja powinna zwrócić NaN jako wynik operacji a * b.

function pomnóż(a, b) {
 return a * b;
}

pomnóż(5, 2); // 10
pomnóż(5);  // NaN !

Aby się przed tym uchronić, należy użyć czegoś takiego, jak w drugiej linijce, gdzie wartość b jest ustawiana na 1, jeśli funkcja pomnóż jest wywoływana tylko z jednym argumentem.

function pomnóż(a, b) {
 b = (typeof b !== 'undefined') ? b : 1;
 return a * b;
}

pomnóż(5, 2); // 10
pomnóż(5);  // 5

Dzięki parametrom domyślnym w ES2015, tego rodzaju sprawdzanie wartości parametrów w ciele funkcji nie jest już konieczne. Można teraz przypisać 1 jako domyślną wartość w nagłówku funkcji:

function pomnóż(a, b = 1) {
 return a * b;
}

pomnóż(5, 2); // 10
pomnóż(5);  // 5

Przykłady

Przekazywanie undefined kontra inne puste wartości

W drugim wywołaniu funkcji w tym przykłądzie, nawet jeśli jako pierwszy argument wprost podany undefined (jednak nie null lub inne puste wartości), wartością argumentu num dalej będzie wartość domyślna.

function test(num = 1) {
 console.log(typeof num);
}

test();     // 'number' (num jest ustawiany na 1)
test(undefined); // 'number' (num również jest ustawiany na 1)

// test z innymi "pustymi" wartościami:
test('');    // 'string' (num jest ustawiany na '')
test(null);   // 'object' (num jest ustawiany na null)

Ewaluacja w czasie wykonania

Domyślne argumenty są przypisywane w czasie wykonania, a więc w odróżnieniu od np. Pythona, nowy obiekt jest tworzony przy każdym wywołaniu funkcji.

function append(wartość, tablica = []) {
 array.push(wartość);
 return tablica;
}

append(1); //[1]
append(2); //[2], nie [1, 2]

Dotyczy to również funkcji i zmiennych:

function callSomething(thing = something()) {
 return thing;
}

let numberOfTimesCalled = 0;
function something() {
 numberOfTimesCalled += 1;
 return numberOfTimesCalled;
}

callSomething(); // 1
callSomething(); // 2

Domyślne parametry są dostępne dla późniejszych domyślnych parametrów

Parametry zdefiniowane wcześniej (bardziej na lewo na liście parametrów), są dostępne dla domyślnych parametrów definiowanych później:

function pozdrów(imię, pozdrowienie, wiadomość = pozdrowienie + ' ' + imię) {
    return [imię, pozdrowienie, wiadomość];
}

pozdrów('Dawid', 'Cześć');  // ["Dawid", "Cześć", "Cześć Dawid"]
pozdrów('Dawid', 'Cześć', 'Wszystkiego najlepszego!');  // ["Dawid", "Cześć", "Wszystkiego najlepszego!"]

Ta funkcjonalność może być przybliżona w ten sposób, pokazujący, jak wiele przypadków brzegowych może być obsłużonych:

function go() {
 return ':P';
}

function withDefaults(a, b = 5, c = b, d = go(), e = this, 
           f = arguments, g = this.value) {
 return [a, b, c, d, e, f, g];
}

function withoutDefaults(a, b, c, d, e, f, g) {
 switch (arguments.length) {
  case 0:
   a;
  case 1:
   b = 5;
  case 2:
   c = b;
  case 3:
   d = go();
  case 4:
   e = this;
  case 5:
   f = arguments;
  case 6:
   g = this.value;
  default:
 }
 return [a, b, c, d, e, f, g];
}

withDefaults.call({value: '=^_^='});
// [undefined, 5, 5, ":P", {value:"=^_^="}, arguments, "=^_^="]

withoutDefaults.call({value: '=^_^='});
// [undefined, 5, 5, ":P", {value:"=^_^="}, arguments, "=^_^="]

Funkcje definiowane w ciele funkcji

Wprowadzone w Gecko 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30). Funkcje deklarowane w ciele funkcji nie mogą być używane jako wartości domyślne w tej samej funkcji. Przy takiej próbie, wyrzucany jest jest ReferenceError. Parametr domyślny zawsze wykonywany jest jako pierwszy, a więc deklaracje w ciele funkcji są ewaluowane później.

// Nie działa! Wyrzuca ReferenceError.
function f(a = go()) {
 function go() { return ':P'; }
}

Parametry bez wartości domyślnych po parametrach domyślnych

Przed Gecko 26 (Firefox 26 / Thunderbird 26 / SeaMonkey 2.23 / Firefox OS 1.2), poniższy kod zwracał SyntaxError. Zostało to naprawione w błąd 777060. Wartości parametrów dalej są ustawiane w kolejności od lewej do prawej, nadpisując domyślne parametry, nawet jeśli występują potem parametry bez wartości domyślnych.

function f(x = 1, y) { 
 return [x, y]; 
}

f(); // [1, undefined]
f(2); // [2, undefined]

Parametr destrukturyzowany z przypisaniem domyślnej wartości

Możesz też użyć przypisania domyślnej wartości z notacją parametru destruktyryzowanego:

function f([x, y] = [1, 2], {z: z} = {z: 3}) { 
 return x + y + z; 
}

f(); // 6

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function Definitions' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Function Definitions' in that specification.
Living Standard

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Default parametersChrome Full support 49Edge Full support 14Firefox Full support 15IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 15Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Destructured parameter with default value assignmentChrome Full support 49Edge Full support 14Firefox Full support 41IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 41Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support Yes
Parameters without defaults after default parametersChrome Full support 49Edge Full support 14Firefox Full support 26IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz też