Map

Map jest prostym obiektem mapującym klucze na wartości. Każdy element (zarówno obiekt jak i wartości proste (en-US)) mogą być użyte zarówno jako klucz jak i wartość.

Składnia

new Map([iterable])

Parametry

iterable
Iterable jest tablicą lub innym iterowalnym obiektem, którego elementy są parami typu klucz-wartość (np. 2 elementowa tablica). Każda para klucz-wartość jest dodawana do obiektu new Map. null jest traktowane jako undefined.

Opis

Obiekt Map iteruje swoje elementy we wprowadzonej kolejności — pętla for...of (en-US) zwraca tablicę  [key, value] dla każdej iteracji.

Należy pamiętać, że kolejność iteracji dla Map mapującej obiekty, w szczególności np. dla słownika słowników, odzwieciedlać będzie jedynie kolejność dodawania obiektów do kolekcji, natomiast kolejność dodawania elementów do samych obiektów nie jest gwarantowana i powinna być traktowana jako losowa.

Równość kluczy

Klucze porównywane są według algorytmu "same-value" (tej samej wartości).

NaN jest traktowana jako równa NaN (mimo tego, że NaN !== NaN). Wszystkie inne wartości są uważane za równe zgodnie z semantyką ===  operatora równości.

W obecnej specyfikacji ECMAScript -0 === +0, choć wcześniejsze propozycje zakładały inne zachowanie, co zaowocowało implementacją w niektórych wersjach przeglądarek. Szczegóły zawarte są w  "Value equality for -0 and 0"  w tabeli kompatybilności przeglądarek.

Porównanie Obiektów i Map

Obiekty są podobne do Map. W obu przypadkach pozwalają ustawić klucze dla wartości, zwracają te wartości, usuwają klucze i wykrywają czy coś jest przechowywane jako klucz. Z tego powodu (i ponieważ nie było innych wbudowanych alternatyw), Object  był używany wcześniej jako Map. Istnieją jednak ważne różnice pomiędzy Obiektami i Mapami, które powodują, że Map jest lepszym wyborem w pewnych przypadkach:

 • Klucze obiektu są Stringami' i Symbolami, podczas gdy dla Map mogą być dowolną wartością, włączając w to funkcje, obiekty czy wartości proste.
 • Można łatwo pobrać wielkość mapy używając właściwości size, podczas gdy wielkość obiektu musi być określana ręcznie.
 • Po mapie można iterować bezpośrednio, iteracja po obiekcie wymaga pobrania jego kluczy i iteracji po ich liście.
 • Obiekt posiada prototyp, istnieją więc domyślne klucze, które mogą kolidować z Twoimi kluczami, jeśli nie jesteś ostrożny. Można ominąć ten problem używając Object.create(null) (dostępne od ES5), ale było to rzadko stosowane rozwiązanie.
 • Mapa może osiągnąć lepszą wydajność w scenariuszu, w którym często dodajemy i usuwamy pary klucz-wartość.

Nie oznacza to, że powinno się używać Maps wszędzie. Obiekty są wciąż używane w większości przypadków.  Instancje Map są użyteczne dla kolekcji, warto rozważyć ich zaadaptowanie jedynie w przypadkach, gdy wcześniej używano dla nich obiektów. Obiekty powinny być używane jako rejestr z polami i metodami. Jeśli wciąż nie jesteś pewien czego użyć, pomocne mogą okazać się poniższe pytania:

 • Czy klucze są nieznane do momentu uruchomienia programu? Czy potrzebujesz wyszukiwać lub tworzyć je dynamicznie?
 • Czy wszystkie wartości mają ten sam typ? Czy mogą być użyte wymiennie?
 • Czy potrzebujesz kluczy, które nie są typu string?
 • Czy pary klucz-wartość są często dodawane lub usuwane?
 • Czy kolekcja powinna być iterowalna?

Jeśli odpowiedziałeś 'tak' na którekolwiek z tych pytań, prawdopodobnie powinieneś użyć Map. I przeciwnie, jeśli masz zamknięty zbiór kluczy, jeśli musisz odwoływać się do poszczególnych, specyficznych kluczy a każdy z nich ma swoje, odrębne od innych znaczenie, najprawdopodobniej potrzebujesz obiektu.

Własności

Map.length
Wartość length  jest zawsze równa 0.
get Map[@@species] (en-US)
Funkcja konstruktora używana do tworzenia obiektów pochodnych.
Map.prototype (en-US)
Reprezentuje prototyp funkcji konstruktora Map. Pozwala rozszerzać prototyp wszystkich obiektów Map o własne własności.

Instancje Map

Wszystkie instancje Map  dziedziczą po Map.prototype (en-US).

Własności

{{page('en-US/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map/prototype','Properties')}}

Metody

{{page('en-US/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map/prototype','Methods')}}

Przykłady

Używanie obiektu typu Map

var myMap = new Map();

var keyString = 'a string',
  keyObj = {},
  keyFunc = function() {};

// setting the values
myMap.set(keyString, "value associated with 'a string'");
myMap.set(keyObj, 'value associated with keyObj');
myMap.set(keyFunc, 'value associated with keyFunc');

myMap.size; // 3

// getting the values
myMap.get(keyString);  // "value associated with 'a string'"
myMap.get(keyObj);    // "value associated with keyObj"
myMap.get(keyFunc);   // "value associated with keyFunc"

myMap.get('a string');  // "value associated with 'a string'"
             // because keyString === 'a string'
myMap.get({});      // undefined, because keyObj !== {}
myMap.get(function() {}) // undefined, because keyFunc !== function () {}

Użycie NaN jako kluczy w  Map

NaN can also be used as a key. Even though every NaN is not equal to itself (NaN !== NaN is true), the following example works, because NaNs are indistinguishable from each other:

var myMap = new Map();
myMap.set(NaN, 'not a number');

myMap.get(NaN); // "not a number"

var otherNaN = Number('foo');
myMap.get(otherNaN); // "not a number"

Iteracja po Map przy użyciu for..of

var myMap = new Map();
myMap.set(0, 'zero');
myMap.set(1, 'one');
for (var [key, value] of myMap) {
 console.log(key + ' = ' + value);
}
// 0 = zero
// 1 = one

for (var key of myMap.keys()) {
 console.log(key);
}
// 0
// 1

for (var value of myMap.values()) {
 console.log(value);
}
// zero
// one

for (var [key, value] of myMap.entries()) {
 console.log(key + ' = ' + value);
}
// 0 = zero
// 1 = one

Iteracja po Map przy użyciu forEach()

myMap.forEach(function(value, key) {
 console.log(key + ' = ' + value);
});
// Will show 2 logs; first with "0 = zero" and second with "1 = one"

Relacja do obiektów typu Array

var kvArray = [['key1', 'value1'], ['key2', 'value2']];

// Use the regular Map constructor to transform a 2D key-value Array into a map
var myMap = new Map(kvArray);

myMap.get('key1'); // returns "value1"

// Use the spread operator to transform a map into a 2D key-value Array.
console.log(uneval([...myMap])); // Will show you exactly the same Array as kvArray

// Or use the spread operator on the keys or values iterator to get
// an array of only the keys or values
console.log(uneval([...myMap.keys()])); // Will show ["key1", "key2"]

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map' in that specification.
Standard Początkowa definicja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map' in that specification.
Living Standard

Kompatybilność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support

38 [1]

12 13 (13) 11 25 7.1
Constructor argument: new Map(iterable) 38 12 13 (13) No support 25 9
iterable 38 12 17 (17) No support 25 7.1
Map.clear() 31
38
12 19 (19) 11 25 7.1
Map.keys(), Map.values(), Map.entries() 37
38
12 20 (20) No support 25 7.1
Map.forEach() 36
38
12 25 (25) 11 25 7.1
Key equality for -0 and 0 34
38
12 29 (29) No support 25 9
Constructor argument: new Map(null) (Yes) 12 37 (37) 11 (Yes) 9
Monkey-patched set() in Constructor (Yes) 12 37 (37) No support (Yes) 9
Map[@@species] 51 13 41 (41) No support 38 10
Map() without new throws (Yes) 12 42 (42) 11 (Yes) 9
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 38 [1] 13.0 (13) No support No support 8
Constructor argument: new Map(iterable) No support 38 13.0 (13) No support No support 9
iterable No support No support 17.0 (17) No support No support 8
Map.clear() No support 31
38
19.0 (19) No support No support 8
Map.keys(), Map.values(), Map.entries() No support 37
38
20.0 (20) No support No support 8
Map.forEach() No support 36
38
25.0 (25) No support No support 8
Key equality for -0 and 0 No support 34
38
29.0 (29) No support No support No support
Constructor argument: new Map(null) ? (Yes) 37.0 (37) ? ? 9
Monkey-patched set() in Constructor ? (Yes) 37.0 (37) ? ? 9
Map[@@species] ? ? 41.0 (41) ? ? 10
Map() without new throws 5.1 ? 42.0 (42) ? ? 9

[1] Starting with Chrome 31, the feature was available behind a preference. In chrome://flags, activate the entry “Enable Experimental JavaScript”.

Zobacz też