Symbol

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Funkcja Symbol() zwraca wartość typu symbol, posiada statyczne własności wystawiające kilka wartości używanych we wbudowanych obiektach, posiada statyczne metody wystawiające globalny rejestr symboli i przypomina wbudowaną klasę obiektu, jest jednak niekompletna jako konstruktor ponieważ nie wspiera składni "new Symbol()".  

Każdy symbol zwrócony przez Symbol() jest unikalny. Symbol powinien być użyty jako identyfikator własności obiektu, został zaprojektowany jedynie w tym celu. Pełniejsze wyjaśnienie dotyczące jego przeznaczenia i użycia można znaleźć w poświęconym mu wpisie w glosariuszu.

Typ symbol jest typem prostym.

Składnia

Symbol([opis])

Parametry

opis Optional
Ciąg znaków, parametr opcjonalny. Opis symbolu, może być użyty do debugowania, ale nie do dostania się do samego symbolu.

Opis

Aby stworzyć nowy symbol należy użyć funkcji Symbol(), opcjonalnie przekazując jej opisowy ciąg znaków:

var sym1 = Symbol();
var sym2 = Symbol('foo');
var sym3 = Symbol('foo');

Powyższy kod tworzy trzy nowe symbole. Należy zwrócić uwagę, że Symbol("foo") nie konwertuje ciągu znaków "foo" na symbol, tylko tworzy za każdym razem nowy symbol:

Symbol('foo') === Symbol('foo'); // false

Następująca składnia z operatorem new spowoduje wyjątek TypeError:

var sym = new Symbol(); // TypeError

Dzieje się tak dlatego żeby powstrzymać programistów przed opakowywaniem wartości symboli w obiekty i może być zaskakujące, gdyż tworzenie opakowanych wartości dla typów prostych jest zazwyczaj możliwe (na przykład new Boolean, new String i new Number).

Jeśli stworzenie opakowanego symbolu jest dokładnie tym czego chce programista, może do tego użyć funkcji Object():

var sym = Symbol('foo');
typeof sym;   // "symbol" 
var symObj = Object(sym);
typeof symObj; // "object"

Symbole współdzielone w globalnym rejestrze symboli

Powyższa składnia używająca funkcji Symbol() nie stworzy globalnego symbolu, który będzie dostępny w całym kodzie. Aby stworzyć symbol dostępny między plikami, a nawet między sferami (z których każda ma swoją globalną przestrzeń) należy użyć metody Symbol.for(). Z kolei metody Symbol.keyFor() można użyć aby uzyskać nazwę globalnego klucza dla posiadanego symbolu.

Znajdowanie własności indeksowanych symbolami na obiekcie

Metoda Object.getOwnPropertySymbols() zwraca tablicę symboli i pozwala znaleźć własności indeksowane symbolami na danym obiekcie. Każdy obiekt jest inicjowany bez takich własności, więc metoda ta zwróci pustą tablicę do czasu ustawienia na obiekcie własności pod kluczem typu symbol.

Własności

Symbol.length
Własność length której wartością jest 0.
Symbol.prototype
Reprezentuje prototyp konstruktora Symbol.

Znane symbole

Oprócz symboli zdefiniowanych przez programistę, JavaScript posiada wbudowane symbole reprezentujące wewnętrzne mechanizmy języka, które nie były widoczne dla programisty w wersji ECMAScript 5 i wcześniejszych. Dostęp do tych symboli jest możliwy za pomocą następujących własności statycznych:

Symbole iteracji

Symbol.iterator
Metoda zwracająca domyślny iterator dla obiektu. Używana przez for...of.
Symbol.asyncIterator
Metoda zwracająca domyślny asynchroniczny iterator dla obiektu. Używana przez for await of.

Symbole wyrażeń regularnych

Symbol.match
Metoda dopasowująca dla ciągu znaków, używana również dla określenia czy obiekt może zostać użyty jako wyrażenie regularne. Używana przez String.prototype.match().
Symbol.replace
Metoda zastępująca dopasowany ciąg w ciągu znaków. Używana przez String.prototype.replace().
Symbol.search
Metoda zwracająca indeks początku ciągu znaków który został dopasowany do wyrażenia regularnego. Używana przez String.prototype.search().
Symbol.split
Metoda dzieląca łańcuch znaków w miejscu w którym został dopasowany do wyrażenia regularnego. Używana przez String.prototype.split().

Pozostałe symbole

Symbol.hasInstance
Metoda określająca czy konstruktor rozpoznaje obiekt jako swoją instancję. Używana przez instanceof.
Symbol.isConcatSpreadable
Wartość logiczna określająca czy obiekt powinien zostać spłaszczony do jego elementów tablicy. Używana przez Array.prototype.concat().
Symbol.unscopables
Wartość obiektu którego własne i dziediczone nazwy własności są wykluczone ze środowiska with powiązanego obiektu.
Symbol.species
Funkcja konstruktora używana do tworzenia obiektów wywodzących się z danego.
Symbol.toPrimitive
Metoda konwertująca obiekt na typ prosty.
Symbol.toStringTag
Ciąg znaków używany dla domyślnego opisu obiektu. Używany przez Object.prototype.toString().

Metody

Symbol.for(key)
Szuka istniejącego symbolu o podanym kluczu i zwraca go, jeśli został znaleziony. W przeciwnym razie w globalnym rejestrze tworzony jest nowy symbol o podanym kluczu i również zwracany.
Symbol.keyFor(sym)
Zwraca klucz w globalnym rejestrze zapisany dla danego symbolu.

Symbol prototype

Wszystkie symbole dziecidzą po Symbol.prototype.

Własności

Metody

Przykłady

Używanie operatora typeof z symbolami

Operator typeof może pomóc w identyfikacji symboli.

typeof Symbol() === 'symbol'
typeof Symbol('foo') === 'symbol'
typeof Symbol.iterator === 'symbol'

Konwersje typu symbol

 • Podczas próby konwersji symbolu na liczbę zostanie rzucony wyjątek TypeError.
  (np. +sym lub sym | 0).
 • Przy porównaniu z pominięciem typu Object(sym) == sym zwraca true.
 • Symbol("foo") + "bar" wyrzuci TypeError (nie można skonwertować symbolu na ciąg znaków). Służy to powstrzymaniu programisty na przykład przed stworzeniem nowej nazwy własności z użyciem symbolu.
 • "Bezpieczniejsza" konwersja String(sym) działa jak wywołanie Symbol.prototype.toString() ale należy mieć na uwadze, że new String(sym) rzuci wyjątkiem.

Symbole i iteracja for...in

Symbole nie są iterowalne w pętlach for...in. Dodatkowo, Object.getOwnPropertyNames() nie zwróci własności obiektu zapisanych pod kluczem którym jest symbol, do tego celu można użyć Object.getOwnPropertySymbols().

var obj = {};

obj[Symbol('a')] = 'a';
obj[Symbol.for('b')] = 'b';
obj['c'] = 'c';
obj.d = 'd';

for (var i in obj) {
  console.log(i); // loguje "c" i "d"
}

Symbole i JSON.stringify()

Własności obiektu znajdujące się pod kluczem w postaci symbolu są ignorowane przez JSON.stringify():

JSON.stringify({[Symbol('foo')]: 'foo'});         
// '{}'

Żeby dowiedzieć się więcej zobacz JSON.stringify().

Symbole opakowane w obiekty jako klucze własności

Gdy symbol opakowany w obiekt jest użyty jako klucz własności, obiekt opakowujący zostanie skonwertowany do symbolu który opakowuje:

var sym = Symbol('foo');
var obj = {[sym]: 1};
obj[sym];      // 1
obj[Object(sym)];  // nadal 1

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Symbol' in that specification.
Standard Wstępna definicja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Symbol' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
SymbolChrome Full support 38Edge Full support 12
Notes
Full support 12
Notes
Notes Edge 12 included Symbol properties in JSON.stringify() output.
Firefox Full support 36IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 9WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 36Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Symbol() constructorChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 36IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 9WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 36Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
asyncIteratorChrome Full support 63Edge Full support 79Firefox Full support 57IE No support NoOpera Full support 50Safari Full support 11.1WebView Android Full support 63Chrome Android Full support 63Firefox Android No support NoOpera Android Full support 46Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 8.0nodejs Full support 10.0.0
descriptionChrome Full support 70Edge Full support 79Firefox Full support 63IE No support NoOpera Full support 57Safari Full support 12.1
Full support 12.1
Partial support 12
Notes
Notes No support for an undefined description.
WebView Android Full support 70Chrome Android Full support 70Firefox Android Full support 63Opera Android Full support 49Safari iOS Full support 12.2
Full support 12.2
Partial support 12
Notes
Notes No support for an undefined description.
Samsung Internet Android Full support 10.0nodejs Full support 11.0.0
forChrome Full support 40Edge Full support 12Firefox Full support 36IE No support NoOpera Full support 27Safari Full support 9WebView Android Full support 40Chrome Android Full support 40Firefox Android Full support 36Opera Android Full support 27Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 0.12
hasInstanceChrome Full support 50Edge Full support 15Firefox Full support 50IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support 10WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android Full support 50Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
isConcatSpreadableChrome Full support 48Edge Full support 15Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 35Safari Full support 10WebView Android Full support 48Chrome Android Full support 48Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 35Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
iteratorChrome Full support 43Edge Full support 12Firefox Full support 36IE No support NoOpera Full support 30Safari Full support 10WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android Full support 36Opera Android Full support 30Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 0.12
keyForChrome Full support 40Edge Full support 12Firefox Full support 36IE No support NoOpera Full support 27Safari Full support 9WebView Android Full support 40Chrome Android Full support 40Firefox Android Full support 36Opera Android Full support 27Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 0.12
matchChrome Full support 50Edge Full support 79Firefox Full support 40IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support 10WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android Full support 40Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
matchAllChrome Full support 73Edge Full support 79Firefox Full support 67IE No support NoOpera Full support 60Safari Full support 13WebView Android Full support 73Chrome Android Full support 73Firefox Android Full support 67Opera Android Full support 52Safari iOS Full support 13Samsung Internet Android No support Nonodejs Full support 12.0.0
replaceChrome Full support 50Edge Full support 79Firefox Full support 49IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support 10WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android Full support 49Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
searchChrome Full support 50Edge Full support 79Firefox Full support 49IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support 10WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android Full support 49Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
speciesChrome Full support 51Edge Full support 13Firefox Full support 41IE No support NoOpera Full support 38Safari Full support 10WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 41Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
splitChrome Full support 50Edge Full support 79Firefox Full support 49IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support 10WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android Full support 49Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
toPrimitiveChrome Full support 47Edge Full support 15Firefox Full support 44IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 10WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 44Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
toSource
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support 36 — 74
Notes
No support 36 — 74
Notes
Notes Starting in Firefox 74, toSource() is no longer available for use by web content. It is still allowed for internal and privileged code.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 36Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No
toStringChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 36IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 9WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 36Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
toStringTagChrome Full support 49Edge Full support 15Firefox Full support 51IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 51Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 4.0.0
Disabled
Disabled From version 4.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
unscopablesChrome Full support 45Edge Full support 12Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 32Safari Full support 9WebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 32Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 0.12
valueOfChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 36IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 9WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 36Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
@@toPrimitiveChrome Full support 47Edge Full support 15Firefox Full support 44IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 10WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 44Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz również