XMLHttpRequest

Obiekt XMLHttpRequest jest obiektem JavaScript zaprojektowanym przez firmę Microsoft i zaadaptowanym w programach Mozilla. Służy do pobierania danych przy użyciu protokołu HTTP. Wbrew nazwie może być stosowany do obsługi dokumentów w wielu formatach, nie tylko XML, ale także JSON.

Artykuł ten zawiera między innymi informacje specyficzne dla silnika Gecko lub kodu uprzywilejowanego, takiego jak kod rozszerzeń programu Firefox.

W silniku Gecko w obiekcie zaimplementowano interfejsy nsIJSXMLHttpRequest i nsIXMLHttpRequest. W najnowszych wersjach Gecko dokonano pewnych modyfikacji tego obiektu — patrz artykuł Zmiany w obiekcie XMLHttpRequest w Gecko 1.8.

Podstawy

Korzystanie z obiektu XMLHttpRequest jest bardzo proste. Należy utworzyć instancję obiektu, otworzyć adres URL, po czym wysłać żądanie. Zwrócony przez serwer kod stanu HTTP, jak również pobrany dokument są następnie dostępne jako własności obiektu żądania.

Uwaga: W wersjach Firefoksa starszych niż 3 żądania są zawsze wysyłane przy użyciu kodowania UTF-8. W programie Firefox 3 dokument jest wysyłany poprawnie przy użyciu kodowania określonego we własności data.inputEncoding (gdzie data to obiekt przekazany do metody send(); obiekt ten nie może być wartością null). Jeżeli nie określono żadnego kodowania, używane jest kodowanie UTF-8.

Przykład

var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET', 'http://www.mozilla.org/', false); 
req.send(null);
if(req.status == 200)
 dump(req.responseText);
Uwaga: W tym przykładzie dane pobierane są w sposób synchroniczny — wykonanie powyższego kodu JavaScript spowoduje zablokowanie interfejsu użytkownika do momentu zakończenia pobierania. Nie należy wykorzystywać podanego kodu w praktyce.
Uwaga: W żądaniach synchronicznych nie należy korzystać z funkcji onreadystatechange — w przeciwnym przypadku w wersjach Firefoksa starszych niż wersja 3 zostanie ona wywołana. Program Firefox 3 jest zablokowany do momentu ukończenia procesu obsługi żądania (tak jak w powyższym przykładzie). Program Firefox 2 działa w ten sam sposób, jeżeli tylko funkcja onreadystatechange nie zostanie zaimplementowana.

Przykład dla protokołu innego niż HTTP

var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET', 'file:///home/user/file.json', false); 
req.send(null);
if(req.status == 0)
 dump(req.responseText);
Uwaga: protokoły file:/// i ftp:// nie zwracają kodu stanu HTTP, stąd w ich przypadku własność status zwraca wartość zero, a własność statusText zawiera pusty ciąg znaków. Aby uzyskać więcej informacji, patrz błąd 331610.

Zastosowanie asynchroniczne

W przypadku korzystania z obiektów XMLHttpRequest w rozszerzeniu Firefoksa pobierane dane powinny być ładowane asynchronicznie. Po całkowitym pobraniu danych przekazywane jest wywołanie zwrotne (ang. callback), co pozwala na normalną pracę przeglądarki podczas przetwarzania żądania.

Przykład

var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET', 'http://www.mozilla.org/', true); /* Argument trzeci, wartość true, określa, że żądanie ma być asynchroniczne */
req.onreadystatechange = function (aEvt) {
 if (req.readyState == 4) {
   if(req.status == 200)
   dump(req.responseText);
   else
   dump("Błąd podczas ładowania strony\n");
 }
};
req.send(null); 

Monitorowanie postępu

Obiekt XMLHttpRequest umożliwia monitorowanie wielu zdarzeń, które mogą wystąpić podczas przetwarzania żądania — służą do tego okresowe powiadomienia o postępie przetwarzania, komunikaty o błędach itp.

Jeżeli na przykład w czasie pobierania dokumentu do użytkownika mają być wysyłane informacje o postępie przetwarzania, można skorzystać z poniższego kodu:

function onProgress(e) {
 var percentComplete = (e.position / e.totalSize)*100;
 ...
}

function onError(e) {
 alert("Podczas pobierania dokumentu wystąpił błąd " + e.target.status + ".");
}

function onLoad(e) {
 // ...
}
// ...
var req = new XMLHttpRequest();
req.onprogress = onProgress;
req.open("GET", url, true);
req.onload = onLoad;
req.onerror = onError;
req.send(null);

Atrybuty zdarzenia onprogress, position i totalSize, wskazują odpowiednio liczbę pobranych dotychczas bajtów i całkowitą liczbę bajtów, które mają zostać pobrane.

Dla wszystkich zdarzeń atrybut target wskazuje powiązany obiekt XMLHttpRequest.

Uwaga: przy korzystaniu z funkcji obsługi zdarzeń w dokumentach XML reprezentowanych przez obiekt XMLDocument program Firefox 3 sprawdza, czy wartości własności target, currentTarget i this obiektu zdarzenia wskazują na właściwe obiekty. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz błąd 198595.

Inne własności i metody

Oprócz własności i metod omówionych powyżej obiekty XMLHttpRequest obsługują również inne przydatne własności i metody.

responseXML

Jeżeli ładowany jest dokument XML, własność responseXML zawiera treść pobranego dokumentu w postaci obiektu XmlDocument, do którego można uzyskać za pomocą metod DOM. Jeżeli serwer wysyła poprawnie sformatowany dokument XML, ale nie jest okreśony nagłówek XML Content-Type, za pomocą metody overrideMimeType() można wymusić przetwarzanie dokumentu jako kodu XML. Jeżeli dokument XML wysyłany z serwera nie jest sformatowany poprawnie, własność responseXML zwraca wartość null, niezależnie od wymuszonego typu danych.

overrideMimeType()

Za pomocą tej metody można wymusić sposób obsługi dokumentu, wskazując określony typ danych. Metoda ta przydaje się w sytuacji, gdy do przetwarzania otrzymanych danych ma być użyta własność responseXML, serwer wysyła dane w formacie XML, ale nie jest wysyłany poprawny nagłówek Content-Type.

Uwaga: metodę tę należy wywołać przed użyciem metody send().
var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET', 'http://www.mozilla.org/', true);
req.overrideMimeType('text/xml');
req.send(null);

setRequestHeader()

Za pomocą tej metody można ustawić dowolny nagłówek HTTP żądania przed wysłaniem go.

Uwaga: Przed wywołaniem tej metody należy użyć metody open().
var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET', 'http://www.mozilla.org/', true);
req.setRequestHeader("X-Foo", "Bar");
req.send(null);

getResponseHeader()

Za pomocą tej metody można pobrać nagłówek HTTP ustawiony w odpowiedzi przesłanej przez serwer.

var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET', 'http://www.mozilla.org/', false);
req.send(null);
dump("Content-Type: " + req.getResponseHeader("Content-Type") + "\n");

abort()

Metoda ta służy do anulowania żądania, które jest właśnie wykonywane.

var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET', 'http://www.mozilla.org/', false);
req.send(null);
req.abort();

mozBackgroundRequest

Za pomocą tej własności można wyłączyć okna dialogowe uwierzytelniania i niewłaściwego certyfikatu, które mogą pojawiać się przy wysyłaniu żądania. Żądanie, dla którego ustawiono tę własność, nie będzie ponadto anulowane nawet w przypadku zamknięcia okna, z którego zostało wysłane. Własność ta działa wyłącznie w kodzie chrome.

var req = new XMLHttpRequest();
req.mozBackgroundRequest = true;
req.open('GET', 'http://www.mozilla.org/', true);
req.send(null);

Zastosowanie w komponentach XPCOM

Uwaga: W przypadku korzystania z obiektów XMLHttpRequest w komponentach JavaScript XPCOM wymagane są pewne zmiany.

W komponentach JavaScript XPCOM niemożliwe jest utworzenie obiektów XMLHttpRequest za pomocą konstruktora XMLHttpRequest() — nie jest on zdefiniowany wewnątrz komponentów i jego wywołanie powoduje wystąpienie błędu. W celu utworzenia i użycia obiektu należy skorzystać z innej składni.

Zamiast kodu:

var req = new XMLHttpRequest();
req.onprogress = onProgress;
req.onload = onLoad;
req.onerror = onError;
req.open("GET", url, true);
req.send(null);

należy użyć:

var req = Components.classes["@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1"]
          .createInstance(Components.interfaces.nsIXMLHttpRequest);
req.onprogress = onProgress;
req.onload = onLoad;
req.onerror = onError;
req.open("GET", url, true);
req.send(null);

W kodzie w języku C++ można za pomocą metody QueryInterface przesłać komponent do interfejsu nsIEventTarget, aby ustawić procedury obsługi zdarzeń; bezpośrednie korzystanie z kanału jest jednak lepszą techniką.

Ograniczona liczba jednoczesnych połączeń nawiązywanych przez obiekty XMLHttpRequest

Maksymalna liczba połączeń, określona w preferencji network.http.max-persistent-connections-per-server (dostępnej w oknie about:config), jest domyślnie ograniczona do 2. Niektóre interaktywne strony internetowe, na których używane są obiekty XMLHttpRequest, mogą podtrzymywać otwarte połączenie. Otwarcie dwóch lub trzech takich stron w osobnych kartach lub oknach może spowodować awarię przeglądarki, w wyniku której zawartość okien nie będzie odświeżana, a sama aplikacja przestanie odpowiadać.

Zawartość binarna

Chociaż wysyłanie i odbieranie danych tekstowych jest najbardziej popularnym zastosowaniem obiektu XMLHttpRequest, za jego pomocą można także przesyłać zawartość binarną.

Pobieranie zawartości binarnej

// Synchroniczne pobieranie PLIKÓW BINARNYCH za pomocą obiektu XMLHttpRequest
function load_binary_resource(url) {
 var req = new XMLHttpRequest();
 req.open('GET', url, false);
 //XHR binary charset opt by Marcus Granado 2006 [http://mgran.blogspot.com]
 req.overrideMimeType('text/plain; charset=x-user-defined');
 req.send(null);
 if (req.status != 200) return '';
 return req.responseText;
}

var filestream = load_binary_resource(url);
// x to offset (tzn. pozycja) bajtu w zwróconym strumieniu pliku binarnego. 
// Wartość x powinna mieścić się w zakresie od 0 do filestream.length-1.
var abyte = filestream.charCodeAt(x) & 0xff; // usunięcie najbardziej znaczącego (górnego) bajtu (f7)

Szczegółowe wyjaśnienia można znaleźć w artykule dotyczącym pobierania zawartości binarnej za pomocą obiektu XMLHttpRequest. Patrz także Pobieranie plików.

Wysyłanie zawartości binarnej

W poniższym przykładzie zawartość binarna jest wysyłana asynchronicznie za pomocą metody POST. Zmienna aBody reprezentuje wysyłane dane.

 var req = new XMLHttpRequest();
 req.open("POST", url, true);
 // ustawienie odpowiednich nagłówków i typu MIME
 req.setRequestHeader("Content-Length", 741);
 req.sendAsBinary(aBody);

Zawartość binarną można także wysłać, przekazując instancję interfejsu nsIFileInputStream do metody req.send(). W takim przypadku nie jest konieczne ustawienie nagłówka Content-Length:

// Tworzenie strumienia z pliku.
var stream = Components.classes["@mozilla.org/network/file-input-stream;1"]
            .createInstance(Components.interfaces.nsIFileInputStream);
stream.init(file, 0x04 | 0x08, 0644, 0x04); // file to instancja interfejsu nsIFile

// Próba określenia typu MIME pliku
var mimeType = "text/plain";
try {
 var mimeService = Components.classes["@mozilla.org/mime;1"].getService(Components.interfaces.nsIMIMEService);
 mimeType = mimeService.getTypeFromFile(file); // file to instancja interfejsu nsIFile
}
catch(e) { /* W tym przypadku zastosuj po prostu typ text/plain */ }

// Wysłanie
var req = Components.classes["@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1"]
          .createInstance(Components.interfaces.nsIXMLHttpRequest);
req.open('PUT', url, false); /* synchronicznie! */
req.setRequestHeader('Content-Type', mimeType);
req.send(stream);

Pomijanie pamięci podręcznej

Obiekt XMLHttpRequest próbuje z reguły pobrać zawartość z lokalnej pamięci podręcznej. Aby pominąć tę próbę, należy skorzystać z poniższego kodu:

 var req = new XMLHttpRequest();
 req.channel.loadFlags |= Components.interfaces.nsIRequest.LOAD_BYPASS_CACHE;
 req.open('GET', url, false);
 req.send(null);

Istnieje także alternatywny sposób pomijania pamięci podręcznej, opisany tutaj:

 var req = new XMLHttpRequest();
 req.open("GET", url += (url.match(/\?/) == null ? "?" : "&") + (new Date()).getTime(), false);
 req.send(null);

Do adresu URL dodawany jest parametr zawierający znacznik czasu (odpowiednio wstawiane są znaki ? i &). Na przykład adres http://foo.com/bar.html jest przekształcany na http://foo.com/bar.html?12345, a http://foo.com/bar.html?foobar=baz zostaje zamieniany na http://foo.com/bar.html?foobar=baz&12345. Lokalna pamięć podręczna jest indeksowana przy użyciu adresów URL; tymczasem, ponieważ każdy adres URL w obiekcie XMLHttpRequest jest niepowtarzalny, pamięć podręczna jest zawsze pomijana.

Pobieranie kodu JSON i JavaScript w rozszerzeniach

W rozszerzeniach do przetwarzania pobieranego z sieci kodu JSON lub JavaScript nie należy używać metody eval(). Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Pobieranie kodu JSON i JavaScript w rozszerzeniach.

Odnośniki

 1. AJAX: wprowadzenie
 2. Obiekt XMLHttpRequest - architektura REST i zaawansowane interfejsy użytkownika (artykuł w j. ang.)
 3. Dokumentacja XULPlanet (artykuł w j. ang.)
 4. Dokumentacja firmy Microsoft (artykuł w j. ang.)
 5. Materiały dla programistów Apple (artykuł w j. ang.)
 6. Korzystanie z obiektu XMLHttpRequest (jibbering.com) (artykuł w j. ang.)
 7. Obiekt XMLHttpRequest: robocza wersja specyfikacji W3C (artykuł w j. ang.)