String.prototype

Podsumowanie

Reprezentuje prototyp obiektów danej klasy. Pozwala na dodawanie własności i metod do wszystkich instancji tej klasy.

Property attributes of String.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Opis

Wszystkie instancje String dziedziczą z  String.prototype. Zmiany w prototypie obiektu String są propagowane do wszystkich instancji String.

Własności

String.prototype.constructor
Oznacza funkcję, która tworzy prototyp obiektu.
String.prototype.length
Odzwierciedla długość łańcucha znaków.
N
Używane celem uzyskania dostępu do znaku na pozycji N-tej gdzie  N jest dodatnią liczbą całkowitą między 0 a o jeden mniejszą od length. Własności te są tylko do odczytu.

Metody

Metody niezwiązane z HTML

String.prototype.charAt()
Zwraca znak o podanym indeksie.
String.prototype.charCodeAt()
Zwraca liczbę oznaczającą wartość Unicode znaku o podanym indeksie.
String.prototype.codePointAt() This is an experimental API that should not be used in production code.
Returns a non-negative integer that is the UTF-16 encoded code point value at the given position.
String.prototype.concat()
Łączy dwa łańcuchy znaków i zwraca nowy łańcuch.
String.prototype.includes() This is an experimental API that should not be used in production code.
Determines whether one string may be found within another string.
String.prototype.endsWith() This is an experimental API that should not be used in production code.
Determines whether a string ends with the characters of another string.
String.prototype.indexOf()
Zwraca indeks pierwszego wystąpienia podanego znaku w obiekcie String lub -1, gdy niczego nie znaleziono.
String.prototype.lastIndexOf()
Zwraca indeks ostatniego wystąpienia podanego znaku w obiekcie String lub -1, gdy niczego nie znaleziono.
String.prototype.localeCompare()
Returns a number indicating whether a reference string comes before or after or is the same as the given string in sort order.
String.prototype.match()
Używane do porównania wyrażenia regularnego z łańcuchem znaków.
String.prototype.normalize() This is an experimental API that should not be used in production code.
Returns the Unicode Normalization Form of the calling string value.
String.prototype.quote() This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Wraps the string in double quotes (""").
String.prototype.repeat() This is an experimental API that should not be used in production code.
Returns a string consisting of the elements of the object repeated the given times.
String.prototype.replace()
Używane do znalezienia podobieństwa pomiędzy wyrażeniem regularnym a łańcuchem znaków, a następnie do podmiany znalezionego podłańcucha nowym podłańcuchem.
String.prototype.search()
Uruchamia wyszukiwanie podobieństwa pomiędzy wyrażeniem regularnym a podanym łańcuchem.
String.prototype.slice()
Wyciąga kawałek łańcucha i zwraca nowy łańcuch.
String.prototype.split()
Dzieli obiekt String na tablicę łańcuchów poprzez dzielenie łańcucha na podłańcuchy.
String.prototype.startsWith() This is an experimental API that should not be used in production code.
Determines whether a string begins with the characters of another string.
String.prototype.substr()
Zwraca podłańcuch znaków z łańcucha, zaczynający się w podanym miejscu i podanej długości znaków.
String.prototype.substring()
Zwraca znaki w podłańcuchu pomiędzy dwoma indeksami w łańcuchu.
String.prototype.toLocaleLowerCase()
The characters within a string are converted to lower case while respecting the current locale. For most languages, this will return the same as toLowerCase().
String.prototype.toLocaleUpperCase()
The characters within a string are converted to upper case while respecting the current locale. For most languages, this will return the same as toUpperCase().
String.prototype.toLowerCase()
Zwraca wywołujący łańcuch skonwertowany do małych liter.
String.prototype.toSource() This API has not been standardized.
Zwraca literał obiektu reprezentujący podany obiekt; możesz użyć tej wartości do utworzenia nowego obiektu. Przesłania metodę Object.prototype.toSource().
String.prototype.toString()
Zwraca łańcuch reprezentujący podany obiekt. Przesłania metodę Object.prototype.toString().
String.prototype.toUpperCase()
Zwraca wywołujący łańcuch skonwertowany do wielkich liter.
String.prototype.trim()
Trims whitespace from the beginning and end of the string. Part of the ECMAScript 5 standard.
String.prototype.trimLeft() This API has not been standardized.
Trims whitespace from the left side of the string.
String.prototype.trimRight() This API has not been standardized.
Trims whitespace from the right side of the string.
String.prototype.valueOf()
Zwraca wartość prymitywną podanego obiektu. Przesłania metodę Object.prototype.valueOf().
String.prototype[@@iterator]() This is an experimental API that should not be used in production code.
Returns a new Iterator object that iterates over the code points of a String value, returning each code point as a String value.

Metody związane z HTML

These methods are of limited use, as they provide only a subset of the available HTML tags and attributes.

String.prototype.anchor()
<a name="name"> (hypertext target)
String.prototype.big() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<big>
String.prototype.blink() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<blink>
String.prototype.bold() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<b>
String.prototype.fixed() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<tt>
String.prototype.fontcolor() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<font color="color">
String.prototype.fontsize() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<font size="size">
String.prototype.italics() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<i>
String.prototype.link()
<a href="rul"> (link to URL)
String.prototype.small() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<small>
String.prototype.strike() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<strike>
String.prototype.sub() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<sub>
String.prototype.sup() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
<sup>

Specifications

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

See also