Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

String generics have been removed starting with Firefox 68.

Message

Warning: String.charAt      is deprecated; use String.prototype.charAt      instead
Warning: String.charCodeAt    is deprecated; use String.prototype.charCodeAt    instead
Warning: String.concat      is deprecated; use String.prototype.concat      instead
Warning: String.contains     is deprecated; use String.prototype.contains     instead
Warning: String.endsWith     is deprecated; use String.prototype.endsWith     instead
Warning: String.includes     is deprecated; use String.prototype.includes     instead
Warning: String.indexOf      is deprecated; use String.prototype.indexOf      instead
Warning: String.lastIndexOf    is deprecated; use String.prototype.lastIndexOf    instead
Warning: String.localeCompare   is deprecated; use String.prototype.localeCompare   instead
Warning: String.match       is deprecated; use String.prototype.match       instead
Warning: String.normalize     is deprecated; use String.prototype.normalize     instead
Warning: String.replace      is deprecated; use String.prototype.replace      instead
Warning: String.search      is deprecated; use String.prototype.search      instead
Warning: String.slice       is deprecated; use String.prototype.slice       instead
Warning: String.split       is deprecated; use String.prototype.split       instead
Warning: String.startsWith    is deprecated; use String.prototype.startsWith    instead
Warning: String.substr      is deprecated; use String.prototype.substr      instead
Warning: String.substring     is deprecated; use String.prototype.substring     instead
Warning: String.toLocaleLowerCase is deprecated; use String.prototype.toLocaleLowerCase instead
Warning: String.toLocaleUpperCase is deprecated; use String.prototype.toLocaleUpperCase instead
Warning: String.toLowerCase    is deprecated; use String.prototype.toLowerCase    instead
Warning: String.toUpperCase    is deprecated; use String.prototype.toUpperCase    instead
Warning: String.trim       is deprecated; use String.prototype.trim       instead
Warning: String.trimLeft     is deprecated; use String.prototype.trimLeft     instead
Warning: String.trimRight     is deprecated; use String.prototype.trimRight     instead

Error Type

Warning. JavaScript execution won't be halted.

What went wrong?

The non-standard generic String methods are deprecated and have been removed in Firefox 68 and later. String generics provide String instance methods on the String object allowing String methods to be applied to any object.

Examples

Deprecated syntax

var num = 15; 
String.replace(num, /5/, '2');

Standard syntax

var num = 15;
String(num).replace(/5/, '2');

Shim

The following is a shim to provide support to non-supporting browsers:

/*globals define*/
// Assumes all supplied String instance methods already present
// (one may use shims for these if not available)
(function() {
 'use strict';

 var i,
  // We could also build the array of methods with the following, but the
  //  getOwnPropertyNames() method is non-shimable:
  // Object.getOwnPropertyNames(String).filter(function(methodName) {
  //  return typeof String[methodName] === 'function';
  // });
  methods = [
   'contains', 'substring', 'toLowerCase', 'toUpperCase', 'charAt',
   'charCodeAt', 'indexOf', 'lastIndexOf', 'startsWith', 'endsWith',
   'trim', 'trimLeft', 'trimRight', 'toLocaleLowerCase', 'normalize',
   'toLocaleUpperCase', 'localeCompare', 'match', 'search', 'slice',
   'replace', 'split', 'substr', 'concat', 'localeCompare'
  ],
  methodCount = methods.length,
  assignStringGeneric = function(methodName) {
   var method = String.prototype[methodName];
   String[methodName] = function(arg1) {
    return method.apply(arg1, Array.prototype.slice.call(arguments, 1));
   };
  };

 for (i = 0; i < methodCount; i++) {
  assignStringGeneric(methods[i]);
 }
}());

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Etiketa: 
Kontributorë te kjo faqe: fscholz, SphinxKnight, mdnwebdocs-bot
Përditësuar së fundi nga: fscholz,