Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

RangeError: argument out of range (Edge)
RangeError: repeat count must be less than infinity and not overflow maximum string size (Firefox)

RangeError: Invalid count value (Chrome)

Error type

RangeError

What went wrong?

The String.prototype.repeat() method has been used. It has a count parameter indicating the number of times to repeat the string. It must be between 0 and less than positive Infinity and cannot be a negative number. The range of allowed values can be described like this: [0, +∞).

The resulting string can also not be larger than the maximum string size, which can differ in JavaScript engines. In Firefox (SpiderMonkey) the maximum string size is 228 -1 (0xFFFFFFF).

Examples

Invalid cases

'abc'.repeat(Infinity); // RangeError
'a'.repeat(2**28);      // RangeError

Valid cases

'abc'.repeat(0);    // ''
'abc'.repeat(1);    // 'abc'
'abc'.repeat(2);    // 'abcabc'
'abc'.repeat(3.5);  // 'abcabcabc' (count will be converted to integer)

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, fscholz
Përditësuar së fundi nga: mdnwebdocs-bot,