PablO

Medlem sedan
PablO

Senaste dokumentaktivitet

Visa all aktivitet
Sida Datum Kommentar

Element


Dyskusja:HTML:Elementy moved to Dyskusja:HTML:Element

list-style


Elementy


HTML:Elementy moved to HTML:Element: Dostosowanie do angielskiej wersji.

Elementy


Dyskusja:HTML:Elementy moved to Dyskusja:HTML:Element: Dostosowanie do angielskiej wersji.

Element


Dyskusja:HTML:Elementy moved to Dyskusja:HTML:Element