இந்த கட்டுரை MDN பக்கங்களின் உள்ளடக்கங்களை மொழிமாற்றும் அடிப்படை வழிகாட்டி , அதனுடன் மொழிபெயர்ப்பு இயக்கவியல் மற்றும் உள்ளடக்கத்தை பல்வேறு வகையாக கையாள சரியான வழியில் குறிப்புகள் ஆகிய இரண்டையும் குறிப்பிடுகிறது.

புதிய பக்கங்களை மொழிமாற்றத் தொடங்குதல்

When you come across a page you'd like to translate into your language, follow these steps:

  1. Click the Languages icon (The icon that opens the Languages menu) to open the Languages menu, and click Add a Translation. The Select Languages page appears.
  2. Click the language that you want to translate the page into. The Translating Article view opens with the original language text displayed on the left side of the view.
  3. Under Translate Description, you can translate the title and optionally the slug into the target language. The slug is the last part of the URL of a page (for example, "Translating_pages" for this article.) Some language communities do not translate the slug, keeping the same slug as English. Compare with other articles in your language to determine the common practice. You can click the minus sign next to Translate Description to hide this information when you are done with it, to make more room for the Translate Content section.
  4. Under Translate Content, translate the body of the page.
  5. Fill at least one tag for the page
  6. Click Save Changes when you are done.
Note: The user interface elements of the Translating Article view are initially shown in English. On subsequent visits to translate a particular article, the UI is shown in the appropriate language if a localization of MDN is available for that language. The MDN user interface can be localized using Verbatim. See Localizing with Verbatim for details on how to use this tool.

Editing a translated page

  • On a translated page, click the Edit button (sometimes labeled in the target language). The Translating Article view opens.

If the English version has been changed since the translation was last updated, the Translating Article view shows a source-level "diff" of the changes in the English version. This helps you see what needs to be updated in the translation.

Translating tags

It's important that each page is tagged with at least one tag. Even if this is translation.

Some tags are used for search filters, or as conventions between contributors. They should not be translated. To know these tags, read the tagging standards. You are free to create translated tags to group content if this is not covered by one of the standards tags.

ஆவண குறிச்சொற்கள் மற்றும் பங்களிப்பாளர்கள்

இந்த பக்கத்திற்கு பங்களிப்பாளர்கள்: mdnwebdocs-bot, wbamberg, Denesh
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: mdnwebdocs-bot,