instanceof

Instanceof operatorü bir nesne'nin prototip (prototype) zincirinin, belirli bir prototipin kurucu(constructor) metodu olup olmadığını testeder.

Syntax

object instanceof constructor

Parametreler

object
Test edilecek nesne
constructor
Test edilecek karşı kurucu fonksiyon

Açıklama

Instanceof operatorü nesnenin prototip zincirinde 'constructor.prototype' varlığını testeder.

// defining constructors
function C() {}
function D() {}

var o = new C();

// true, because: Object.getPrototypeOf(o) === C.prototype
o instanceof C;

// false, because D.prototype is nowhere in o's prototype chain
o instanceof D;

o instanceof Object; // true, because:
C.prototype instanceof Object // true

C.prototype = {};
var o2 = new C();

o2 instanceof C; // true

// false, because C.prototype is nowhere in
// o's prototype chain anymore
o instanceof C;

D.prototype = new C(); // add C to [[Prototype]] linkage of D
var o3 = new D();
o3 instanceof D; // true
o3 instanceof C; // true since C.prototype is now in o3's prototype chain

Bir instanceof testinin değerinin yapıcıların prototip özelliklerinde yapılan değişikliklere göre değişebileceğini ve Object.setPrototypeOf kullanılarak bir nesne prototipini değiştirerek de değişebileceğini unutmayın. Standart olmayan __proto__ sözde-özelliği(pseudo-property) kullanarak da mümkündür.

instanceof ve çoklu bağlam (multiple context) (e.g. frames or windows)

Farklı kapsamların (Scopes) farklı yürütme (execution) ortamları vardır. Bu, farklı yerleşik yapılara sahip oldukları anlamına gelir (farklı global nesne, farklı yapıcılar, vb.). Bu, beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Örneğin, [] instanceof window.frames [0] .Array false döndürür, çünkü Array.prototype! == window.frames [0] .Array ve diziler belli bir dizgeden (former) miras alırlar. Bu başlangıçta mantıklı gelmeyebilir, ancak betiğinizde (script) birden çok cerceve (frame) veya pencereyi (window) ele almaya başladığınızda ve nesneleri fonsiyonlarla bir bağlamdan diğerine geçirirken, bu geçerli ve güçlü bir sayı olacaktır. Örneğin, belirli bir nesnenin aslında Array.isArray (myObj) kullanarak bir Array olup olmadığını güvenli bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Mozilla geliştiricleri için not:

Kodda XPCOM kullanımının özel bir etkisi vardır: obj instanceof xpcomInterface (ör. Components.interfaces.nsIFile), obj.QueryInterface (xpcomInterface) çağırır ve QueryInterface başarılı olursa true değerini döndürür. Bu tür bir aramanın bir yan etkisi, başarılı bir örnekleme sonucunda obj'de xpcomInterface özelliklerini kullanabilmenizdir. Standart JavaScript globals'ın aksine, test obj instance of xpcomInterface, obj farklı bir kapsamdan olsa bile beklendiği gibi çalışır.

Examples

Demonstrating that String and Date are of type Object and exceptional cases

The following code uses instanceof to demonstrate that String and Date objects are also of type Object (they are derived from Object).

However, objects created with the object literal notation are an exception here: Although the prototype is undefined, instanceof Object returns true.

var simpleStr = 'This is a simple string';
var myString = new String();
var newStr  = new String('String created with constructor');
var myDate  = new Date();
var myObj   = {};

simpleStr instanceof String; // returns false, checks the prototype chain, finds undefined
myString instanceof String; // returns true
newStr  instanceof String; // returns true
myString instanceof Object; // returns true

myObj instanceof Object;  // returns true, despite an undefined prototype
({}) instanceof Object;  // returns true, same case as above

myString instanceof Date;  // returns false

myDate instanceof Date;   // returns true
myDate instanceof Object;  // returns true
myDate instanceof String;  // returns false

Demonstrating that mycar is of type Car and type Object

The following code creates an object type Car and an instance of that object type, mycar. The instanceof operator demonstrates that the mycar object is of type Car and of type Object.

function Car(make, model, year) {
 this.make = make;
 this.model = model;
 this.year = year;
}
var mycar = new Car('Honda', 'Accord', 1998);
var a = mycar instanceof Car;  // returns true
var b = mycar instanceof Object; // returns true

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Relational Operators' in that specification.
Living Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Relational Operators' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'The instanceof operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262)
The definition of 'The instanceof operator' in that specification.
Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.4.

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

See also