Functions

AEA

Загалом функція - це "підпрограма", що може бути викликана за допомогою зовнішнього (або внутрішнього у випадку рекурсії) коду. Так само, як і програма, функція складається з послідовності інструкцій, що називаються тілом функції. Функція приймає значення і вертає також значення.

В JavaScript, функції - це об'єкти першого класу (first-class objects). Вони можуть мати властивості (properties) та методи (methods) так само, як і будь-які інші об'єкти. Вирізняє їх від інших об'єктів те, як вони викликаються. Загалом, функції є функціональними об'єктами (Function (en-US) objects).

Додаткові приклади і пояснення, див. також на JavaScript guide about functions.

Опис

Кожна функція в JavaScript є об'єктом. Перегляньте Function, для отримання інформації про властивості та методи, об'єктів функцій.

Функції не те ж саме, що й процедури. Функція завжди повертає значення, а процедура може не завжди повертати значення.

Щоб повернути значення інше ніж default (за замовчуванням), функція мусить мати return оператор, який визначає яке значення має бути повернуто. Функція без оператора return буде повертати значення, яке встановлене за замовчуванням(default).

У випадку, коли конструктор (constructor) викликається з оператором new, дефолтним значенням стає значення параметра this. Для всіх інших функцій значення, яке буде повертатися за замовчуванням буде undefined.

Параметри, що передаються при виклику функції, називаютьсяаргументами. Аргументи передаються в функцію за значенням. При зміні значення аргументу, ця зміна жодним чином не відображається в глобальній області видимості або в функціі виклику.

However, object references are values, too, and they are special: if the function changes the referred object's properties, that change is visible outside the function, as shown in the following example:

/* Оголошення функції 'myFunc' */
function myFunc(theObject) {
  theObject.brand = "Toyota";
 }

 /*
 * Оголошення змінної 'mycar';
 * створення і ініціалізація нового об'єкту;
 * присвоєння об'єкту до 'mycar'
 */
 var mycar = {
  brand: "Honda",
  model: "Accord",
  year: 1998
 };

 /* Виведе 'Honda' */
 console.log(mycar.brand);

 /* Pass object reference to the function */
 myFunc(mycar);

 /*
 * Logs 'Toyota' as the value of the 'brand' property
 * of the object, as changed to by the function.
 */
 console.log(mycar.brand);

The this keyword does not refer to the currently executing function, so you must refer to Function objects by name, even within the function body.

Оголошення функцій

Є кілька способів оголошення функції:

The function declaration (function statement)

Існує спеціальний синтаксис для оголошення функцій (докладніше див. function statement): 

function name([param[, param[, ... param]]]) {
  statements
}
name
Назва функціі.
param
Назва аргументу, що передається в функцію. Функція може приймати до 255 аргументів.
statements
Інструкціі, що складають тіло функціі.

The function expression (function expression)

Функціональний вираз схожиий на оголошення функції (function declaration) і має такий самий синтаксис (докладніше див. function expression):

function [name]([param[, param[, ... param]]]) {
  statements
}
name
Назва функції. Може бути пропущена, тоді функція стане анонімною.
param
Назва аргументу, що передається в функцію. Функція може приймати до 255 аргументів.
statements
Інструкціі, що складають тіло функціі.

The generator function declaration (function* statement)

Примітка:  Generator functions є експериментальною технологією, частиною ECMAScript 6 proposal,  і поки що не підтримуються всіма браузерами.

There is a special syntax for generator function declarations (see function* statement for details):

function* name([param[, param[, ... param]]]) {
  statements
}
name
Назва функції.
param
Назва аргументу, що передається в функцію. Функція може приймати до 255 аргументів.
statements
Інструкціі, що складають тіло функціі.

The generator function expression (function* expression)

Примітка:  Generator functions є експериментальною технологією, частиною ECMAScript 6 proposal,  і поки що не підтримуються всіма браузерами.

A generator function expression is similar to and has the same syntax as a generator function declaration (see function* expression for details):

function* [name]([param[, param[, ... param]]]) {
  statements
}
name
Назва функції. Може бути пропущена, тоді функція стане анонімною.
param
Назва аргументу, що передається в функцію. Функція може приймати до 255 аргументів.
statements
Інструкціі, що складають тіло функціі.

The arrow function expression (=>)

Примітка: Стрілочні функції (arrow function expressions) є експериментальною технологією, частиною ECMAScript 6 proposal,  і поки що не підтримуються всіма браузерами.

Стрілочні функції (arrow function expression) мають коротший синтаксис і лексично прив'язують значення this (докладніше див. arrow functions):

([param[, param]]) => {
  statements
}

param => expression
param
Назва аргументу. Якщо функція не має аргументів, це позначається скобками (). Якщо функція приймає тільки один аргумент, скобки можна опустити (як в foo => 1).
statements or expression
Декілька інструкції повинні бути в квадратних скобках. Якщо тіло функції містить тільки одну інструкцію, скобки можна опустити. Ця інструкція також є неявним зворотним значенням функції. 

The Function constructor

Примітка: Використання конструктора Function для створення  функцій не рекомендується, оскільки воно потребує перетворення тіла функції на строку. Це може перешкоджати деяким оптимізаціям  JS двіжка та створювати інші проблеми.

Як і всі інші об'єкти, об'єкти Function можна створювати за допомогою оператора  new:

new Function (arg1, arg2, ... argN, functionBody)
arg1, arg2, ... argN
Zero or more names to be used by the function as formal parameters. Each must be a proper JavaScript identifier.
functionBody
Cтрока, що містить інструкції, що складають тіло функції.

Invoking the Function constructor as a function (without using the new operator) has the same effect as invoking it as a constructor.

The GeneratorFunction constructor

Note: GeneratorFunction не є глобальним об'єктом, але може бути отриманий з generator function instance (докладніше див. GeneratorFunction):

Примітка: Використання конструктора GeneratorFunction для створення  функцій не рекомендується, оскільки воно потребує перетворення тіла функції на строку. Це може перешкоджати деяким оптимізаціям  JS двіжка та створювати інші проблеми.

Як і всі інші об'єкти, об'єкти GeneratorFunction  можна створювати за допомогою оператора  new:

new GeneratorFunction (arg1, arg2, ... argN, functionBody)
arg1, arg2, ... argN
Zero or more names to be used by the function as formal argument names. Each must be a string that conforms to the rules for a valid JavaScript identifier or a list of such strings separated with a comma; for example "x", "theValue", or "a,b".
functionBody
A string containing the JavaScript statements comprising the function definition.

Invoking the Function constructor as a function (without using the new operator) has the same effect as invoking it as a constructor.

Параметри функції

Примітка: Default and rest parameters є експериментальною технологією, частиною ECMAScript 6 proposal,  і поки що не підтримуються всіма браузерами.

Default parameters

Default function parameters allow formal parameters to be initialized with default values if no value or undefined is passed. For more details, see default parameters.

Rest parameters

The rest parameter syntax allows to represent an indefinite number of arguments as an array. For more details, see rest parameters.

Об'єкт arguments

До аргументів функції можна звернутися всередині самої функції за допомогою об'єкта arguments. (Докладніше див. arguments)

 • arguments: An array-like object containing the arguments passed to the currently executing function.
 • arguments.callee This deprecated API should no longer be used, but will probably still work. : The currently executing function.
 • arguments.caller This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work. : The function that invoked the currently executing function.
 • arguments.length: The number of arguments passed to the function.

Defining method functions

Getter and setter functions

You can define getters (accessor methods) and setters (mutator methods) on any standard built-in object or user-defined object that supports the addition of new properties. The syntax for defining getters and setters uses the object literal syntax.

get

Binds an object property to a function that will be called when that property is looked up.

set
Binds an object property to a function to be called when there is an attempt to set that property.

Method definition syntax

Note: Method definitions are experimental technology, part of the ECMAScript 6 proposal, and are not widely supported by browsers yet.

Starting with ECMAScript 6, you are able to define own methods in a shorter syntax, similar to the getters and setters. See method definitions for more information.

var obj = {
 foo() {},
 bar() {}
};

Function constructor vs. function declaration vs. function expression

Compare the following:

A function defined with the Function constructor assigned to the variable multiply:

function multiply(x, y) {
  return x * y;
}

A function expression of an anonymous function assigned to the variable multiply:

var multiply = function(x, y) {
  return x * y;
};

A function expression of a function named func_name assigned to the variable multiply:

var multiply = function func_name(x, y) {
  return x * y;
};

Відмінності

All do approximately the same thing, with a few subtle differences:

There is a distinction between the function name and the variable the function is assigned to. The function name cannot be changed, while the variable the function is assigned to can be reassigned. The function name can be used only within the function's body. Attempting to use it outside the function's body results in an error (or undefined if the function name was previously declared via a var statement). For example:

var y = function x() {};
alert(x); // throws an error

The function name also appears when the function is serialized via Function's toString method.

On the other hand, the variable the function is assigned to is limited only by its scope, which is guaranteed to include the scope where the function is declared in.

As the 4th example shows, the function name can be different from the variable the function is assigned to. They have no relation to each other.A function declaration also creates a variable with the same name as the function name. Thus, unlike those defined by function expressions, functions defined by function declarations can be accessed by their name in the scope they were defined in:

A function defined by 'new Function' does not have a function name. However, in the SpiderMonkey JavaScript engine, the serialized form of the function shows as if it has the name "anonymous". For example, alert(new Function()) outputs:

function anonymous() {
}

Since the function actually does not have a name, anonymous is not a variable that can be accessed within the function. For example, the following would result in an error:

var foo = new Function("alert(anonymous);");
foo();

Unlike functions defined by function expressions or by the Function constructor, a function defined by a function declaration can be used before the function declaration itself. For example:

foo(); // alerts FOO!
function foo() {
  alert('FOO!');
}

A function defined by a function expression inherits the current scope. That is, the function forms a closure. On the other hand, a function defined by a Function constructor does not inherit any scope other than the global scope (which all functions inherit).

Functions defined by function expressions and function declarations are parsed only once, while those defined by the Function constructor are not. That is, the function body string passed to the Function constructor must be parsed each and every time the constructor is called. Although a function expression creates a closure every time, the function body is not reparsed, so function expressions are still faster than "new Function(...)". Therefore the Function constructor should generally be avoided whenever possible.

It should be noted, however, that function expressions and function declarations nested within the function generated by parsing a Function constructor 's string aren't parsed repeatedly. For example:

var foo = (new Function("var bar = \'FOO!\';\nreturn(function() {\n\talert(bar);\n});"))();
foo(); // The segment "function() {\n\talert(bar);\n}" of the function body string is not re-parsed.

A function declaration is very easily (and often unintentionally) turned into a function expression. A function declaration ceases to be one when it either:

 • becomes part of an expression
 • is no longer a "source element" of a function or the script itself. A "source element" is a non-nested statement in the script or a function body:
var x = 0;        // source element
if (x == 0) {      // source element
  x = 10;        // not a source element
  function boo() {}   // not a source element
}
function foo() {     // source element
  var y = 20;      // source element
  function bar() {}   // source element
  while (y == 10) {   // source element
   function blah() {} // not a source element
   y++;        // not a source element
  }
}

Приклади

// function declaration
function foo() {}

// function expression
(function bar() {})

// function expression
x = function hello() {}


if (x) {
  // function expression
  function world() {}
}


// function declaration
function a() {
  // function declaration
  function b() {}
  if (0) {
   // function expression
   function c() {}
  }
}

Conditionally defining a function

Functions can be conditionally defined using either //function statements// (an allowed extension to the ECMA-262 Edition 3 standard) or the Function constructor. Please note that such function statements are no longer allowed in ES5 strict. Additionally, this feature does not work consistently cross-browser, so you should not rely on it.

In the following script, the zero function is never defined and cannot be invoked, because 'if (0)' evaluates its condition to false:

if (0) {
  function zero() {
   document.writeln("This is zero.");
  }
}

If the script is changed so that the condition becomes 'if (1)', function zero is defined.

Note: Although this kind of function looks like a function declaration, it is actually an expression (or statement), since it is nested within another statement. See differences between function declarations and function expressions.

Note: Some JavaScript engines, not including SpiderMonkey, incorrectly treat any function expression with a name as a function definition. This would lead to zero being defined, even with the always-false if condition. A safer way to define functions conditionally is to define the function anonymously and assign it to a variable:

if (0) {
  var zero = function() {
   document.writeln("This is zero.");
  }
}

Приклади

Returning a formatted number

The following function returns a string containing the formatted representation of a number padded with leading zeros.

// This function returns a string padded with leading zeros
function padZeros(num, totalLen) {
  var numStr = num.toString();       // Initialize return value as string
  var numZeros = totalLen - numStr.length; // Calculate no. of zeros
  for (var i = 1; i <= numZeros; i++) {
   numStr = "0" + numStr;
  }
  return numStr;
}

The following statements call the padZeros function.

var result;
result = padZeros(42,4); // returns "0042"
result = padZeros(42,2); // returns "42"
result = padZeros(5,4); // returns "0005"

Determining whether a function exists

You can determine whether a function exists by using the typeof operator. In the following example, a test is peformed to determine if the window object has a property called noFunc that is a function. If so, it is used; otherwise some other action is taken.

 if ('function' == typeof window.noFunc) {
  // use noFunc()
 } else {
  // do something else
 }

Note that in the if test, a reference to noFunc is used—there are no brackets "()" after the function name so the actual function is not called.

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.0
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function Definition' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function definitions' in that specification.
Standard New: Arrow functions, Generator functions, default parameters, rest parameters.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Function definitions' in that specification.
Living Standard

Сумісність з браузерами

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Generator function 39 26.0 (26.0) ? 26 ?
Arrow function No support 22.0 (22.0) No support No support No support
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Generator function ? 39 26.0 (26.0) ? 26 ?
Arrow function No support No support 22.0 (22.0) No support No support No support

Також див.