Array.prototype.reduce()

Метод reduce() виконує функцію reducer (функцію вказуєте ви) для кожного елемента масиву та повертає єдине значення.

Функія reducer отримує чотири параметри:

 1. Accumulator (acc) - Акумулятор
 2. Current Value (cur) - Поточне значення
 3. Current Index (idx) - Поточний індекс
 4. Source Array (src) - Вхідний масив

Функція reducer повертає значення та присовює його акумулятору. Значення аккумулятора запам'ятовується через усі ітерації і повертається наприкінці як єдиний результат.

Синтакс

arr.reduce(callback( accumulator, currentValue[, index[, array]] )[,
initialValue])

Параметри

callback
Фунція, що виконується з кожним елементом масиву (приймає 4 аргументи):
accumulator
Акумулює значення, які повертає callback. В акумуляторі зберігається попереднє значення результату виклику callback функції або initialValue, якщо воно було надано (дивись нижче).
currentValue
Поточний елемент, над яким виконується дія.
currentIndexOptional
Індекс поточного елемента, над яким виконується дія. Починається із 0 індексу, якщо, було надано значення initialValue, інакше з 1 .
arrayOptional
Масив, для якого було викликано reduce().
initialValueOptional
Значення, що буде використане як перший аргумент під час виклику callback функції. Якщо це значення не було задане, буде використано перший елемент масиву. Виклик reduce() на порожньому масиві без вказання initial value призведе до помилки.

Значення, яке буде повернене

Значення, що зберігається в акумуляторі після останньої ітерації.

Опис

reduce() виконує callback функцію один раз для кожного елемента масиву за виключенням дірок (порожніх елементів). Функція отримує чотири аргументи:

 • accumulator
 • currentValue
 • currentIndex
 • array

При першому виклику callback функції accumulator і currentValue можуть мати одне із двох значень. Якщо значення initialValue задане при виклику reduce(), значення accumulator дорівнюватиме значенню initialValue, а currentValue дорівнюватиме першому елементу масиву. Якщо значення initialValue не задане, accumulator буде рівним першому елементу масиву, а currentValue -- другому.

Примітка: Якщо значення initialValue не задане, reduce() виконуватиме callback функцію починаючи з індексу 1, пропустивши перший індекс. Якщо initialValue задане, виконання почнеться із 0-го індексу.

Якщо масив порожній і значення initialValue не задане, буде створено помилку TypeError. Якщо масив складається тільки з одного елемента (незалежно від його позиції) і значення initialValue не задане, або якщо значення initialValue задане, але масив порожній, буде повернуто єдине наявне значення, а функція callback не буде викликана.

Зазвичай безпечніше вказувати початкове значення (initialValue), адже без нього можливі три різні результати (див. приклад).

var maxCallback = ( acc, cur ) => Math.max( acc.x, cur.x );
var maxCallback2 = ( max, cur ) => Math.max( max, cur );

// reduce() без initialValue
[ { x: 22 }, { x: 42 } ].reduce( maxCallback ); // 42
[ { x: 22 }      ].reduce( maxCallback ); // { x: 22 }
[           ].reduce( maxCallback ); // TypeError

// map/reduce; краще рішення, працюватиме також для порожніх чи великих масивів
[ { x: 22 }, { x: 42 } ].map( el => el.x )
            .reduce( maxCallback2, -Infinity );

Як працює reduce()

Нехай відбувся наступний виклик reduce():

[0, 1, 2, 3, 4].reduce(function(accumulator, currentValue, currentIndex, array) {
 return accumulator + currentValue;
});

callback буде викликано чотири рази із наступними аргументами та значеннями, поверненими при кожному виклику:

callback accumulator currentValue currentIndex array повернене
значення
перший виклик 0 1 1 [0, 1, 2, 3, 4] 1
другий виклик 1 2 2 [0, 1, 2, 3, 4] 3
третій виклик 3 3 3 [0, 1, 2, 3, 4] 6
четвертий виклик 6 4 4 [0, 1, 2, 3, 4] 10

Значення, повернене reduce() буде значенням, отриманим при останньому виклику callback (10).

The value returned by reduce() would be that of the last callback invocation (10).

Можна також задати Arrow Function замість повної функції. Наступний код згенерує такий самий результат, як код у попередньому блоці.

[0, 1, 2, 3, 4].reduce( (accumulator, currentValue, currentIndex, array) => accumulator + currentValue );

Якщо початкове значення (initialValue) задати як другий аргумент функції reduce(), результат буде наступним:

[0, 1, 2, 3, 4].reduce((accumulator, currentValue, currentIndex, array) => {
  return accumulator + currentValue;
}, 10);
callback accumulator currentValue currentIndex array повернене значення
перший виклик 10 0 0 [0, 1, 2, 3, 4] 10
другий виклик 10 1 1 [0, 1, 2, 3, 4] 11
третій виклик 11 2 2 [0, 1, 2, 3, 4] 13
четвертий виклик 13 3 3 [0, 1, 2, 3, 4] 16

п'ятий виклик

16 4 4 [0, 1, 2, 3, 4] 20

Значення, повернене функцією reduce() у цьому випадку дорівнюватиме 20.

Приклади

Сума усіх елементів масиву

var sum = [0, 1, 2, 3].reduce(function (accumulator, currentValue) {
 return accumulator + currentValue;
}, 0);
// sum is 6

Приклад вище, реалізований за допомогою arrow function:

var total = [ 0, 1, 2, 3 ].reduce(
 ( accumulator, currentValue ) => accumulator + currentValue,
 0
);

Сума значень у масиві об'єктів

Щоб підсумувати значення, що знаходяться у масиві об'єктів, Ви повинні вказати початкове значення для того, щоб для кожного із елементів була викликана Ваша функція.

var initialValue = 0;
var sum = [{x: 1}, {x:2}, {x:3}].reduce(function (accumulator, currentValue) {
  return accumulator + currentValue.x;
},initialValue)

console.log(sum) // logs 6

Також за допомогою arrow function: 

var initialValue = 0;
var sum = [{x: 1}, {x:2}, {x:3}].reduce(
  (accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue.x
  ,initialValue
);

console.log(sum) // logs 6

Сплюснути (flatten) масив масивів

Сплющення (flattening) - процес, у результаті якого із масиву масивів отримуємо один масив, що містить елементи усіх вкладених масивів.

var flattened = [[0, 1], [2, 3], [4, 5]].reduce(
 function(accumulator, currentValue) {
  return accumulator.concat(currentValue);
 },
 []
);
// flattened is [0, 1, 2, 3, 4, 5]

Також за допомогою arrow function:

var flattened = [[0, 1], [2, 3], [4, 5]].reduce(
 ( accumulator, currentValue ) => accumulator.concat(currentValue),
 []
);

Підрахунок кількості однакових значень у об'єкті

var names = ['Alice', 'Bob', 'Tiff', 'Bruce', 'Alice'];

var countedNames = names.reduce(function (allNames, name) {
 if (name in allNames) {
  allNames[name]++;
 }
 else {
  allNames[name] = 1;
 }
 return allNames;
}, {});
// countedNames is:
// { 'Alice': 2, 'Bob': 1, 'Tiff': 1, 'Bruce': 1 }

Групування об'єктів за властивістю (property)

var people = [
 { name: 'Alice', age: 21 },
 { name: 'Max', age: 20 },
 { name: 'Jane', age: 20 }
];

function groupBy(objectArray, property) {
 return objectArray.reduce(function (acc, obj) {
  var key = obj[property];
  if (!acc[key]) {
   acc[key] = [];
  }
  acc[key].push(obj);
  return acc;
 }, {});
}

var groupedPeople = groupBy(people, 'age');
// groupedPeople is:
// {
//  20: [
//   { name: 'Max', age: 20 },
//   { name: 'Jane', age: 20 }
//  ],
//  21: [{ name: 'Alice', age: 21 }]
// }

Bonding arrays contained in an array of objects using the spread operator and initialValue

// friends - an array of objects
// where object field "books" - list of favorite books
var friends = [{
 name: 'Anna',
 books: ['Bible', 'Harry Potter'],
 age: 21
}, {
 name: 'Bob',
 books: ['War and peace', 'Romeo and Juliet'],
 age: 26
}, {
 name: 'Alice',
 books: ['The Lord of the Rings', 'The Shining'],
 age: 18
}];

// allbooks - list which will contain all friends' books +
// additional list contained in initialValue
var allbooks = friends.reduce(function(accumulator, currentValue) {
 return [...accumulator, ...currentValue.books];
}, ['Alphabet']);

// allbooks = [
//  'Alphabet', 'Bible', 'Harry Potter', 'War and peace',
//  'Romeo and Juliet', 'The Lord of the Rings',
//  'The Shining'
// ]

Видалення повторюваних значень у масиві

let arr = [1, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 4];
let result = arr.sort().reduce((accumulator, current) => {
  const length = accumulator.length
  if (length === 0 || accumulator[length - 1] !== current) {
    accumulator.push(current);
  }
  return accumulator;
}, []);
console.log(result); //[1,2,3,4,5]

Запуск Promises у послідовності

/**
 * Runs promises from array of functions that can return promises
 * in chained manner
 *
 * @param {array} arr - promise arr
 * @return {Object} promise object
 */
function runPromiseInSequence(arr, input) {
 return arr.reduce(
  (promiseChain, currentFunction) => promiseChain.then(currentFunction),
  Promise.resolve(input)
 );
}

// promise function 1
function p1(a) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  resolve(a * 5);
 });
}

// promise function 2
function p2(a) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  resolve(a * 2);
 });
}

// function 3 - will be wrapped in a resolved promise by .then()
function f3(a) {
 return a * 3;
}

// promise function 4
function p4(a) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  resolve(a * 4);
 });
}

const promiseArr = [p1, p2, f3, p4];
runPromiseInSequence(promiseArr, 10)
 .then(console.log);  // 1200

Function composition enabling piping

// Building-blocks to use for composition
const double = x => x + x;
const triple = x => 3 * x;
const quadruple = x => 4 * x;

// Function composition enabling pipe functionality
const pipe = (...functions) => input => functions.reduce(
  (acc, fn) => fn(acc),
  input
);

// Composed functions for multiplication of specific values
const multiply6 = pipe(double, triple);
const multiply9 = pipe(triple, triple);
const multiply16 = pipe(quadruple, quadruple);
const multiply24 = pipe(double, triple, quadruple);

// Usage
multiply6(6); // 36
multiply9(9); // 81
multiply16(16); // 256
multiply24(10); // 240

write map using reduce

if (!Array.prototype.mapUsingReduce) {
 Array.prototype.mapUsingReduce = function(callback, thisArg) {
  return this.reduce(function(mappedArray, currentValue, index, array) {
   mappedArray[index] = callback.call(thisArg, currentValue, index, array);
   return mappedArray;
  }, []);
 };
}

[1, 2, , 3].mapUsingReduce(
 (currentValue, index, array) => currentValue + index + array.length
); // [5, 7, , 10]

Polyfill

// Production steps of ECMA-262, Edition 5, 15.4.4.21
// Reference: http://es5.github.io/#x15.4.4.21
// https://tc39.github.io/ecma262/#sec-array.prototype.reduce
if (!Array.prototype.reduce) {
 Object.defineProperty(Array.prototype, 'reduce', {
  value: function(callback /*, initialValue*/) {
   if (this === null) {
    throw new TypeError( 'Array.prototype.reduce ' +
     'called on null or undefined' );
   }
   if (typeof callback !== 'function') {
    throw new TypeError( callback +
     ' is not a function');
   }

   // 1. Let O be ? ToObject(this value).
   var o = Object(this);

   // 2. Let len be ? ToLength(? Get(O, "length")).
   var len = o.length >>> 0;

   // Steps 3, 4, 5, 6, 7
   var k = 0;
   var value;

   if (arguments.length >= 2) {
    value = arguments[1];
   } else {
    while (k < len && !(k in o)) {
     k++;
    }

    // 3. If len is 0 and initialValue is not present,
    //  throw a TypeError exception.
    if (k >= len) {
     throw new TypeError( 'Reduce of empty array ' +
      'with no initial value' );
    }
    value = o[k++];
   }

   // 8. Repeat, while k < len
   while (k < len) {
    // a. Let Pk be ! ToString(k).
    // b. Let kPresent be ? HasProperty(O, Pk).
    // c. If kPresent is true, then
    //  i. Let kValue be ? Get(O, Pk).
    //  ii. Let accumulator be ? Call(
    //     callbackfn, undefined,
    //     « accumulator, kValue, k, O »).
    if (k in o) {
     value = callback(value, o[k], k, o);
    }

    // d. Increase k by 1.
    k++;
   }

   // 9. Return accumulator.
   return value;
  }
 });
}

If you need to support truly obsolete JavaScript engines that don't support Object.defineProperty(), it's best not to polyfill Array.prototype methods at all, as you can't make them non-enumerable.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reduce()' in that specification.
Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.8.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reduce()' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.reduce()' in that specification.
Living Standard

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also