Ngôn ngữ lập trình động

Ngôn ngữ lập trình động là ngôn ngữ lập trình trong đó các thao tác được thực hiện tại thời gian biên dịch có thể được thực hiện trong thời gian chạy. Ví dụ: trong JavaScript, có thể thay đổi loại biến hoặc thêm các thuộc tính hoặc phương thức mới vào một đối tượng trong khi chương trình đang chạy.

Điều này trái ngược với cái gọi là ngôn ngữ lập trình tĩnh, trong đó những thay đổi như vậy thường không thể thực hiện được.

Lưu ý rằng mặc dù thực sự có một mối liên hệ giữa thuộc tính động/tĩnh này của ngôn ngữ lập trình và kiểu gõ động/tĩnh, hai từ này không đồng nghĩa với nhau.

Tìm hiểu thêm

Kiến thức chung