HTML Tables

Muốn trở thành một nhà phát triển web front-end?

Một tác vụ rất phổ biến trong HTML đó là cấu trúc dữ liệu dạng bảng, và nó có một số phần tử và thuộc tính chỉ cho mục đích này. Kết hợp với một chút CSS để tạo kiểu, HTML giúp dễ dàng hiển thị các bảng thông tin trên web chẳng hạn như kế hoạch giảng dạy của trường, thời gian biểu tại bể bơi địa phương hoặc số liệu thống kê về đội khủng long hay bóng đá yêu thích của bạn. Mô-đun này đưa bạn đi qua tất cả những điều bạn cần biết về cấu trúc dữ liệu dạng bảng sử dụng HTML.

Chúng tôi đã tập hợp một khóa học bao gồm tất cả những thông tin cần thiết bạn cần để chinh phục mục tiêu của bạn.

Get started

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu mô-đun này, bạn cần có những hiểu biết cơ bản về HTML - hãy xem Introduction to HTML.

Note: If you are working on a computer/tablet/other device where you don't have the ability to create your own files, you could try out (most of) the code examples in an online coding program such as JSBin or Glitch.

Hướng dẫn

Mô-đun này chứa các bài viết sau:

Những điều cơ bản về bảng HTML
Bài viết này đưa bạn bắt đầu với các bảng HTML, bao gồm những điều rất cơ bản chẳng hạn như các hàng và cột, tiêu đề, làm cho các ô mở rộng nhiều hàng và cột, và cách nhóm tất cả các ô khac nhau trong một cột cho mục đích tạo kiểu.
Các tính năng và khả năng truy cập nâng cao của bảng HTML
Mô-đun này xem xét một vài tính năng nâng cao hơn của bảng HTML - chẳng hạn như chú thích / tóm tắt và nhóm các hàng của bạn thành các tiêu đề bảng, phần thân và phần chân trang - cũng như xem xét khả năng truy cập của bảng cho người dùng khiếm thị.

Đánh giá

Cấu trúc dữ liệu hành tinh
Trong phần đánh giá bảng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn một số dữ liệu về các hành tinh trong hệ mặt trời và giúp bạn cấu trục nó thành một bảng HTML.