Inheritance in JavaScript

Lúc này chúng ta đã timnf hiểu hầu hết về OOJS, bài viết này sẽ nói về cách để tạo ra một đối tượng "child" classes (constructors), thứ kế thừa các đặc trưng từ "parent" classes. Thêm nữa, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn khi nào và ở đâu bạn có thể sử dụng OOJS, và cách mà các classes được xử lý trong cú pháp ECMAScript.

Điều kiện: Kiến thức cơ bản về máy tính, hiểu biết về HTML và CSS, đã quen với Javsacript căn bản (xem First steps và Building blocks) và OOJS căn bản (xem Introduction to objects).
Mục tiêu: Hiểu về cách thực hiện việc kế thừa trong Javascript.

Prototypal inheritance

Ở nhứng bài trước chúng ta đã thực hiện việc kế thừa — chúng ta đã thấy cách mà prototype chains hoạt động, và cách mà các thành phần được kế thừa bằng cách đi ngược lên chuỗi prototype. Nhưng hầu hết chúng chỉ liên quan đến kế thừa từ function. Làm sao để tạo ra một object trong Javascript kế thừa từ một object khác?

Hãy cùng tìm hiểu với một ví dụ cụ thể:

Getting started

Đầu tiên, hãy tạo một bản copy của file oojs-class-inheritance-start.html (xem nó hoạt động: running live). Bạn sẽ thấy có cùng một constructor Person() mà chúng ta sử dụng trong các bài trước, và một chút thay đổi — chúng tôi chỉ định nghĩa các properties trong constructor:

function Person(first, last, age, gender, interests) {
 this.name = {
  first,
  last
 };
 this.age = age;
 this.gender = gender;
 this.interests = interests;
};

Các methods đều được định nghĩa trong prototype của constructor. Ví dụ:

Person.prototype.greeting = function() {
 alert('Hi! I\'m ' + this.name.first + '.');
};

Ghi chú: Trong source code, bạn sẽ thấy các methods bio() và farewell() được định nghĩa. Lát nữa bạn sẽ thấy cách chúng được kế thừa bởi các constructors khác.

Chúng ta muốn tạo một class Teacher, như đã mô tả trong định nghĩa ban đầu về object-oriented, là class kế thừa mọi thành phần từ Person, và có cả:

 1. Một property mới, subject — nó sẽ chứa tên môn học mà teacher dạy.
 2. Một method greeting() đã được chỉnh sửa sao cho trang trọng hơn so với method greeting() ban đầu — để phù hợp hơn khi một giáo viên nói chuyện với một học sinh ở trường.

Định nghĩa hàm Teacher() constructor

Đầu tiên chúng ta cần tạo một Teacher() constructor — hãy thêm đoạn code bên dưới vào source code:

function Teacher(first, last, age, gender, interests, subject) {
 Person.call(this, first, last, age, gender, interests);

 this.subject = subject;
}

Nhìn có vẻ giống với Person constructor, nhưng có một vài điều khác lạ mà chúng ta chưa từng thấy trước đó — hàm call(). Hàm này cho phép bạn gọi một function được định nghĩa ở một nơi khác. Tham số đầu tiên có giá trị this mà bạn muốn sử dụng khi đang thực thi function, và các tham số khác sẽ được chuyển cho function khi nó được gọi.

Chúng ta muốn Teacher() constructor có cùng tham số với Person() constructor mà nó kế thừa, nên chúng ta chỉ định chúng như các tham số khi gọi hàm call().

Dòng cuối cùng trong constructor chỉ đơn giản định nghĩa property subject.mà chỉ teachers có, và people không có

Nhưng chúng ta cũng có thể thực hiện điều này như sau:

function Teacher(first, last, age, gender, interests, subject) {
 this.name = {
  first,
  last
 };
 this.age = age;
 this.gender = gender;
 this.interests = interests;
 this.subject = subject;
}

Nhưng đó là định nghĩa một properties mới, không kế thừa từ Person(), không giống như những gì chúng ta định làm. Nó cũng khiến code dài dòng hơn.

Kế thừa từ một constructor không có tham số

Lưu ý rằng nếu constructor mà bạn đang kế thừa không nhận các giá trị properties của nó từ tham số, bạn không cần thêm các tham số vào call(). Vậy, nếu bạn viết một vài dòng code như sau:

function Brick() {
 this.width = 10;
 this.height = 20;
}

Bạn có thể kế thừa các properties width và height (cũng như các bước khác đã được mô tả bên dưới):

function BlueGlassBrick() {
 Brick.call(this);

 this.opacity = 0.5;
 this.color = 'blue';
}

Chú ý rằng chúng ta chỉ chỉ định this bên trong call() — Không có tham số nào là bắt buộc vì chúng ta không kế thừa bất cứ properties nào từ cha nó thông qua tham số.

Cấu hình prototype của Teacher() và về constructor

Mọi thứ đều ổn, nhưng có một vấn đề. Chúng ta vừa định nghĩa một constructor mới, và nó có prototype property, được mặc định là tham chiếu đến hàm constructor của nó. Nó không chứa các method trong property prototype của constructor của Person. Để thấy điều này, nhập Object.getOwnPropertyNames(Teacher.prototype) vào màn hình Javascript console. Sau đó, thay thế Teacher thành Person. Constructor cũng không kế thừa các methods đó. Đề thấy điều này, hãy so sánh kết quả của Person.prototype.greeting và Teacher.prototype.greeting. Chúng ta cần các methods của Teacher() để kế thừa các methods được định nghĩa trong prototype của Person(). Làm sao để thực hiện việc này?

 1. Thêm dòng code sau vào dưới phần đã thêm vào trước đó:
  Teacher.prototype = Object.create(Person.prototype);
  Here our friend create() comes to the rescue again. In this case we are using it to create a new object and make it the value of Teacher.prototype. The new object has Person.prototype as its prototype and will therefore inherit, if and when needed, all the methods available on Person.prototype.
 2. We need to do one more thing before we move on. After adding the last line, Teacher.prototype's constructor property is now equal to Person(), because we just set Teacher.prototype to reference an object that inherits its properties from Person.prototype! Try saving your code, loading the page in a browser, and entering Teacher.prototype.constructor into the console to verify.
 3. This can become a problem, so we need to set this right. You can do so by going back to your source code and adding the following line at the bottom:
  Object.defineProperty(Teacher.prototype, 'constructor', {
    value: Teacher,
    enumerable: false, // so that it does not appear in 'for in' loop
    writable: true });
 4. Now if you save and refresh, entering Teacher.prototype.constructor should return Teacher(), as desired, plus we are now inheriting from Person()!

Giving Teacher() a new greeting() function

To finish off our code, we need to define a new greeting() function on the Teacher() constructor.

The easiest way to do this is to define it on Teacher()'s prototype — add the following at the bottom of your code:

Teacher.prototype.greeting = function() {
 let prefix;

 if (this.gender === 'male' || this.gender === 'Male' || this.gender === 'm' || this.gender === 'M') {
  prefix = 'Mr.';
 } else if (this.gender === 'female' || this.gender === 'Female' || this.gender === 'f' || this.gender === 'F') {
  prefix = 'Ms.';
 } else {
  prefix = 'Mx.';
 }

 alert('Hello. My name is ' + prefix + ' ' + this.name.last + ', and I teach ' + this.subject + '.');
};

This alerts the teacher's greeting, which also uses an appropriate name prefix for their gender, worked out using a conditional statement.

Trying the example out

Now that you've entered all the code, try creating an object instance from Teacher() by putting the following at the bottom of your JavaScript (or something similar of your choosing):

let teacher1 = new Teacher('Dave', 'Griffiths', 31, 'male', ['football', 'cookery'], 'mathematics');

Now save and refresh, and try accessing the properties and methods of your new teacher1 object, for example:

teacher1.name.first;
teacher1.interests[0];
teacher1.bio();
teacher1.subject;
teacher1.greeting();
teacher1.farewell();

These should all work just fine. The queries on lines 1, 2, 3, and 6 access members inherited from the generic Person() constructor (class). The query on line 4 accesses a member that is available only on the more specialized Teacher() constructor (class). The query on line 5 would have accessed a member inherited from Person(), except for the fact that Teacher() has its own member with the same name, so the query accesses that member.

Note: If you have trouble getting this to work, compare your code to our finished version (see it running live also).

The technique we covered here is not the only way to create inheriting classes in JavaScript, but it works OK, and it gives you a good idea about how to implement inheritance in JavaScript.

You might also be interested in checking out some of the new ECMAScript features that allow us to do inheritance more cleanly in JavaScript (see Classes). We didn't cover those here, as they are not yet supported very widely across browsers. All the other code constructs we discussed in this set of articles are supported as far back as IE9 or earlier, and there are ways to achieve earlier support than that.

A common way is to use a JavaScript library — most of the popular options have an easy set of functionality available for doing inheritance more easily and quickly. CoffeeScript for example provides class, extends, etc.

A further exercise

In our OOP theory section, we also included a Student class as a concept, which inherits all the features of Person, and also has a different greeting() method from Person that is much more informal than the Teacher's greeting. Have a look at what the student's greeting looks like in that section, and try implementing your own Student() constructor that inherits all the features of Person(), and implements the different greeting() function.

Note: If you have trouble getting this to work, have a look at our finished version (see it running live also).

Object member summary

To summarize, you've got four types of property/method to worry about:

 1. Those defined inside a constructor function that are given to object instances. These are fairly easy to spot — in your own custom code, they are the members defined inside a constructor using the this.x = x type lines; in built in browser code, they are the members only available to object instances (usually created by calling a constructor using the new keyword, e.g. let myInstance = new myConstructor()).
 2. Those defined directly on the constructor themselves, that are available only on the constructor. These are commonly only available on built-in browser objects, and are recognized by being chained directly onto a constructor, not an instance. For example, Object.keys(). These are also known as static properties/methods.
 3. Those defined on a constructor's prototype, which are inherited by all instances and inheriting object classes. These include any member defined on a Constructor's prototype property, e.g. myConstructor.prototype.x().
 4. Those available on an object instance, which can either be an object created when a constructor is instantiated like we saw above (so for example var teacher1 = new Teacher( name = 'Chris' ); and then teacher1.name), or an object literal (let teacher1 = { name = 'Chris' } and then teacher1.name).

If you are not sure which is which, don't worry about it just yet — you are still learning, and familiarity will come with practice.

ECMAScript 2015 Classes

ECMAScript 2015 introduces class syntax to JavaScript as a way to write reusable classes using easier, cleaner syntax, which is more similar to classes in C++ or Java. In this section we'll convert the Person and Teacher examples from prototypal inheritance to classes, to show you how it's done.

Note: This modern way of writing classes is supported in all modern browsers, but it is still worth knowing about the underlying prototypal inheritance in case you work on a project that requires supporting a browser that doesn't support this syntax (most notably Internet Explorer).

Let's look at a rewritten version of the Person example, class-style:

class Person {
 constructor(first, last, age, gender, interests) {
  this.name = {
   first,
   last
  };
  this.age = age;
  this.gender = gender;
  this.interests = interests;
 }

 greeting() {
  console.log(`Hi! I'm ${this.name.first}`);
 };

 farewell() {
  console.log(`${this.name.first} has left the building. Bye for now!`);
 };
}

The class statement indicates that we are creating a new class. Inside this block, we define all the features of the class:

 • The constructor() method defines the constructor function that represents our Person class.
 • greeting() and farewell() are class methods. Any methods you want associated with the class are defined inside it, after the constructor. In this example, we've used template literals rather than string concatenation to make the code easier to read.

We can now instantiate object instances using the new operator, in just the same way as we did before:

let han = new Person('Han', 'Solo', 25, 'male', ['Smuggling']);
han.greeting();
// Hi! I'm Han

let leia = new Person('Leia', 'Organa', 19, 'female', ['Government']);
leia.farewell();
// Leia has left the building. Bye for now

Note: Under the hood, your classes are being converted into Prototypal Inheritance models — this is just syntactic sugar. But I'm sure you'll agree that it's easier to write.

Inheritance with class syntax

Above we created a class to represent a person. They have a series of attributes that are common to all people; in this section we'll create our specialized Teacher class, making it inherit from Person using modern class syntax. This is called creating a subclass or subclassing.

To create a subclass we use the extends keyword to tell JavaScript the class we want to base our class on,

class Teacher extends Person {
 constructor(subject, grade) {
  this.subject = subject;
  this.grade = grade;
 }
}

but there's a little catch.

Unlike old-school constructor functions where the new operator does the initialization of this to a newly-allocated object, this isn't automatically initialized for a class defined by the extends keyword, i.e the sub-classes.

Therefore running the above code will give an error:

Uncaught ReferenceError: Must call super constructor in derived class before
accessing 'this' or returning from derived constructor

For sub-classes, the this intialization to a newly allocated object is always dependant on the parent class constructor, i.e the constructor function of the class from which you're extending.

Here we are extending the Person class — the Teacher sub-class is an extension of the Person class. So for Teacher, the this initialization is done by the Person constructor.

To call the parent constructor we have to use the super() operator, like so:

class Teacher extends Person {
 constructor(subject, grade) {
  super(); // Now 'this' is initialized by calling the parent constructor.
  this.subject = subject;
  this.grade = grade;
 }
}

There is no point having a sub-class if it doesn't inherit properties from the parent class.
It is good then, that the super() operator also accepts arguments for the parent constructor.

Looking back to our Person constructor, we can see it has the following block of code in its constructor method:

 constructor(first, last, age, gender, interests) {
  this.name = {
   first,
   last
  };
  this.age = age;
  this.gender = gender;
  this.interests = interests;
} 

Since the super() operator is actually the parent class constructor, passing it the necessary arguments of the Parent class constructor will also initialize the parent class properties in our sub-class, thereby inheriting it:

class Teacher extends Person {
 constructor(first, last, age, gender, interests, subject, grade) {
  super(first, last, age, gender, interests);

  // subject and grade are specific to Teacher
  this.subject = subject;
  this.grade = grade;
 }
}

Now when we instantiate Teacher object instances, we can call methods and properties defined on both Teacherand Person as we'd expect:

let snape = new Teacher('Severus', 'Snape', 58, 'male', ['Potions'], 'Dark arts', 5);
snape.greeting(); // Hi! I'm Severus.
snape.farewell(); // Severus has left the building. Bye for now.
snape.age // 58
snape.subject; // Dark arts

Like we did with Teachers, we could create other subclasses of Person to make them more specialized without modifying the base class.

Note: You can find this example on GitHub as es2015-class-inheritance.html (see it live also).

Getters and Setters

There may be times when we want to change the values of an attribute in the classes we create or we don't know what the final value of an attribute will be. Using the Teacher example, we may not know what subject the teacher will teach before we create them, or their subject may change between terms.

We can handle such situations with getters and setters.

Let's enhance the Teacher class with getters and setters. The class starts the same as it was the last time we looked at it.

Getters and setters work in pairs. A getter returns the current value of the variable and its corresponding setter changes the value of the variable to the one it defines.

The modified Teacher class looks like this:

class Teacher extends Person {
 constructor(first, last, age, gender, interests, subject, grade) {
  super(first, last, age, gender, interests);
  // subject and grade are specific to Teacher
  this._subject = subject;
  this.grade = grade;
 }

 get subject() {
  return this._subject;
 }

 set subject(newSubject) {
  this._subject = newSubject;
 }
}

In our class above we have a getter and setter for the subject property. We use _ to create a separate value in which to store our name property. Without using this convention, we would get errors every time we called get or set. At this point:

 • To show the current value of the _subject property of the snape object we can use the snape.subject getter method.
 • To assign a new value to the _subject property we can use the snape.subject="new value" setter method.

The example below shows the two features in action:

// Check the default value
console.log(snape.subject) // Returns "Dark arts"

// Change the value
snape.subject = "Balloon animals" // Sets _subject to "Balloon animals"

// Check it again and see if it matches the new value
console.log(snape.subject) // Returns "Balloon animals"

Note: You can find this example on GitHub as es2015-getters-setters.html (see it live also).

Note: Getters and setters can be very useful at times, for example when you want to run some code every time a property is requested or set. For simple cases, however, plain property access without a getter or setter will do just fine.

When would you use inheritance in JavaScript?

Particularly after this last article, you might be thinking "woo, this is complicated". Well, you are right. Prototypes and inheritance represent some of the most complex aspects of JavaScript, but a lot of JavaScript's power and flexibility comes from its object structure and inheritance, and it is worth understanding how it works.

In a way, you use inheritance all the time. Whenever you use various features of a Web API , or methods/properties defined on a built-in browser object that you call on your strings, arrays, etc., you are implicitly using inheritance.

In terms of using inheritance in your own code, you probably won't use it often, especially to begin with, and in small projects. It is a waste of time to use objects and inheritance just for the sake of it when you don't need them. But as your code bases get larger, you are more likely to find a need for it. If you find yourself starting to create a number of objects that have similar features, then creating a generic object type to contain all the shared functionality and inheriting those features in more specialized object types can be convenient and useful.

Note: Because of the way JavaScript works, with the prototype chain, etc., the sharing of functionality between objects is often called delegation. Specialized objects delegate functionality to a generic object type.

When using inheritance, you are advised to not have too many levels of inheritance, and to keep careful track of where you define your methods and properties. It is possible to start writing code that temporarily modifies the prototypes of built-in browser objects, but you should not do this unless you have a really good reason. Too much inheritance can lead to endless confusion, and endless pain when you try to debug such code.

Ultimately, objects are just another form of code reuse, like functions or loops, with their own specific roles and advantages. If you find yourself creating a bunch of related variables and functions and want to track them all together and package them neatly, an object is a good idea. Objects are also very useful when you want to pass a collection of data from one place to another. Both of these things can be achieved without use of constructors or inheritance. If you only need a single instance of an object, then you are probably better off just using an object literal, and you certainly don't need inheritance.

Alternatives for extending the prototype chain

In JavaScript, there are several different ways to extend the prototype of an object aside from what we've shown above. To find out more about the other ways, visit our Inheritance and the prototype chain article.

Test your skills!

You've reached the end of this article, but can you remember the most important information? You can find some further tests to verify that you've retained this information before you move on — see Test your skills: Object-oriented JavaScript.

Summary

This article has covered the remainder of the core OOJS theory and syntax that we think you should know now. At this point you should understand JavaScript object and OOP basics, prototypes and prototypal inheritance, how to create classes (constructors) and object instances, add features to classes, and create subclasses that inherit from other classes.

In the next article we'll have a look at how to work with JavaScript Object Notation (JSON), a common data exchange format written using JavaScript objects.

See also

 • ObjectPlayground.com — A really useful interactive learning site for learning about objects.
 • Secrets of the JavaScript Ninja, Chapter 7 — A good book on advanced JavaScript concepts and techniques, by John Resig, Bear Bibeault, and Josip Maras. Chapter 7 covers aspects of prototypes and inheritance really well; you can probably track down a print or online copy fairly easily.
 • You Don't Know JS: this & Object Prototypes — Part of Kyle Simpson's excellent series of JavaScript manuals, Chapter 5 in particular looks at prototypes in much more detail than we do here. We've presented a simplified view in this series of articles aimed at beginners, whereas Kyle goes into great depth and provides a more complex but more accurate picture.

In this module