Setting up a Node development environment

Bây giờ bạn đã biết Express là gì, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và kiểm tra một môi trường phát triển Node/Express trên Windows, Linux (Ubuntu) và macOS. Bất kể hệ điều hành bạn đang dùng là gì, bài này sẽ cho biết những thứ cần thiết để bắt đầu phát triển ứng dụng Express.

Điều kiện tiên quyết:

Biết mở Terminal / Command Prompt.
Biết cài đặt các gói trên hệ điều hành của bạn.

Mục tiêu: Cài đặt một môi trường phát triển cho Express (X.XX) trên máy tính của bạn.

Tổng quan môi trường phát triển Express

Node và Express rất dễ dàng cài đặt trên máy tính của bạn để bắt đầu phát triển ứng dụng web. Mục này cho biết tổng quan về những công cụ nào cần dùng, giải thích một số phương pháp đơn giản nhất để cài Node (và Express) trên Ubuntu, macOS và Windows, kèm theo là hướng dẫn kiểm tra bạn đã cài được chưa.

Môi trường phát triển Express là gì?

Môi trường phát triển Express bao gồm cài đặt Nodejs, trình quản lý gói NPM và (tuỳ chọn) Express Application Generator (trình khởi tạo ứng dụng Express) trên máy của bạn.

Nodetrình quản lý gói NPM được cài đặt cùng nhau từ một gói, trình cài đặt, trình quản lý gói của hệ điều hành hoặc từ mã nguồn (xem các phần sau). Express được cài đặt sau đó bởi NPM như một phụ thuộc (dependency) của ứng dụng web Express (cùng với các thư viện khác như template engines, database drivers, authentication middleware, middleware to serve static files, v.v...).

NPM có thể được dùng để cài Express Application Generator, một công cụ tiện dụng để tạo bộ khung ứng dụng web Express theo mô hình MVC. Công cụ này là tuỳ chọn vì bạn không cần phải sử dụng nó để tạo ứng dụng Express. Tuy nhiên chúng tôi sẽ sử dụng, bởi vì nó giúp chúng ta bắt đầu dễ dàng hơn và cho chúng tâ cấu trúc ứng dụng dạng mô-đun.

Ghi chú: Không như một số web frameworks khác có môi trường phát triển không bao gồm một server rời. Trong Node / Express, một ứng dụng web tạo và chạy web server của nó!

Có những công cụ ngoại vi khác thường dùng trong môi trường phát triển bao gồm text editors hoặc IDEs để chỉnh sửa code và công cụ quản lý mã nguồn như Git để quản lý các phiên bản code khác nhau của bạn. Chúng tôi giả định bạn đã cài những công cụ này (đặc biệt là một text editor).

Những hệ điều hành nào được hỗ trợ?

Node có thể chạy trên Windows, macOS, nhiều bản distro của Linux, Docker, v.v... (có danh sách đầy đủ ở Nodejs Downloads page). Hầu hết mọi máy tính cá nhân đủ khả năng để chạy Node trong khi phát triển. Express chạy trong môi trường Node, do dó nó có thể chạy trên mọi nền tảng có Node.

Trong bài này chúng tôi hướng dẫn cài đặt cho Windows, macOS và Ubuntu Linux.

Bạn nên sử dụng Node/Express phiên bản nào?

Có nhiều phiên bản Node — những bản mới được vá lỗi, hỗ trợ nhiều hơn cho các chuẩn ECMAScript (JavaScript) gần đây, và nâng cấp các Node APIs.

Nhìn chung, bạn nên sử dụng bản LTS (được hỗ trợ dài hạn) mới nhất bởi vì nó ổn định hơn các các bản "current" mà vẫn có các tính năng tương đối mới gần đây (và vẫn được tích cực bảo trì). Bạn nên sử dụng phiên bản Current nếu bạn muốn dùng tính năng không có ở bản LTS.

Với Express, bạn nên luôn sử dụng bản mới nhất.

Còn cơ sở dữ liệu và các phụ thuộc khác thì sao?

Các phụ thuộc khác như database drivers, template engines, authentication engines, v.v.. là một phần của ứng dụng, được import vào môi trường ứng dụng bởi sử dụng trình quản lý gói NPM. Chúng tôi sẽ nói đến trong các bài cụ thể sau.

Cài đặt Node

Để sử dụng Express, trước hết bạn phải cài Nodejstrình quản lý gói Node (NPM) trên hệ điều hành của bạn. Những mục sau hướng dẫn cách đơn giản nhất để cài Nodejs phiên bản LTS trên Ubuntu Linux 16.04, macOS và Windows 10.

Mẹo: Những mục bên dưới hướng dẫn cách dễ nhất để cài Node và NPM trên các nền tảng OS của chúng tôi. Nếu bạn đang dùng OS khác hoặc muốn xem các cách khác để cài thì xem tại  Installing Node.js via package manager (nodejs.org).

Windows và macOS

Cài đặt NodeNPM trên Windows và macOS đơn giản chỉ cần dùng trình cài đặt được cung cấp sẵn.

 1. Tải trình cài đặt:
  1. Truy cập https://nodejs.org/en/
  2. Chọn nút tải xuống bản LTS.
 2. Click đúp chuột vào file đã tải và làm theo các hướng dẫn.

Ubuntu 16.04

Cách đơn giản nhất để cài phiên bản LTS mới nhất của Node là sử dụng trình quản lý gói để lấy từ Ubuntu binary distributions repository. Đơn giản là chạy hai câu lệnh sau trong terminal:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Lưu ý: Không cài trực tiếp từ normal Ubuntu repositories bởi vì các bản Node ở đó quá cũ.

Kiểm tra kết quả cài đặt

Cách đơn giản nhất để kiểm tra xem node đã được cài chưa là chạy lệnh "version" trong terminal/ command prompt và xem phiên bản in ra:

>node -v
v8.11.3

Trình quản lý gói Nodejs (NPM) cũng được cài đặt luôn, kiểm tra tương tự:

>npm -v
5.8.0

Một bài kiểm tra thú vị hơn là tạo một server rất cơ bản "thuần Node" đơn giản in ra "Hello World" trong trình duyệt của bạn khi truy cập đúng URL:

 1. Copy đoạn mã sau vào một file đặt tên là hellonode.js. Đoạn mã này sử dụng các tính năng Node thuần (không dùng gì của Express) và một vài cú pháp ES6:
  //Load HTTP module
  const http = require("http");
  const hostname = '127.0.0.1';
  const port = 3000;
  
  //Create HTTP server and listen on port 3000 for requests
  const server = http.createServer((req, res) => {
  
   //Set the response HTTP header with HTTP status and Content type
   res.statusCode = 200;
   res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
   res.end('Hello World\n');
  });
  
  //listen for request on port 3000, and as a callback function have the port listened on logged
  server.listen(port, hostname, () => {
   console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
  });
  
  

  Đoạn mã import mô-đun "http" và dùng nó để tạo một server (createServer()) lắng nghe HTTP request ở cổng 3000. Sau đó in ra một thông điệp về URL bạn có thể dùng để kiểm tra server. Hàm createServer() nhận tham số là một hàm callback được gọi khi nhận được một HTTP request — nó đơn giản trả về một response với HTTP status code 200 ("OK") và đoạn chữ "Hello World".

  Ghi chú: Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu chính xác việc mà đoạn code thực hiện. Chúng tôi sẽ giải thích rất chi tiết khi chúng ta bắt đầu sử dụng Express!

 2. Khởi động server bằng cách điều hướng đến thư mục chứa hellonode.js trong terminal/ command prompt và gọi node với tên script, như sau:
  >node hellonode.js
  Server running at http://127.0.0.1:3000/
  
 3. Truy cập vào URL http://127.0.0.1:3000. Nếu mọi thứ hoạt động, trình duyệt sẽ hiển thị dòng chữ "Hello World".

Using NPM

Next to Node itself, NPM is the most important tool for working with Node applications. NPM is used to fetch any packages (JavaScript libraries) that an application needs for development, testing, and/or production, and may also be used to run tests and tools used in the development process. 

Note: From Node's perspective, Express is just another package that you need to install using NPM and then require in your own code.

You can manually use NPM to separately fetch each needed package. Typically we instead manage dependencies using a plain-text definition file named package.json. This file lists all the dependencies for a specific JavaScript "package", including the package's name, version, description, initial file to execute, production dependencies, development dependencies, versions of Node it can work with, etc. The package.json file should contain everything NPM needs to fetch and run your application (if you were writing a reusable library you could use this definition to upload your package to the npm respository and make it available for other users).

Adding dependencies

The following steps show how you can use NPM to download a package, save it into the project dependencies, and then require it in a Node application.

Note: Here we show the instructions to fetch and install the Express package. Later on we'll show how this package, and others, are already specified for us using the Express Application Generator. This section is provided because it is useful to understand how NPM works and what is being created by the application generator.

 1. First create a directory for your new application and navigate into it:
  mkdir myapp
  cd myapp
 2. Use the npm init command to create a package.json file for your application. This command prompts you for a number of things, including the name and version of your application and the name of the initial entry point file (by default this is index.js). For now, just accept the defaults:
  npm init

  If you display the package.json file (cat package.json), you will see the defaults that you accepted, ending with the license.

  {
   "name": "myapp",
   "version": "1.0.0",
   "description": "",
   "main": "index.js",
   "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
   },
   "author": "",
   "license": "ISC"
  }
  
 3. Now install Express in the myapp directory and save it in the dependencies list of your package.json file
 4. npm install express --save

  The dependencies section of your package.json will now appear at the end of the package.json file and will include Express.

  {
   "name": "myapp",
   "version": "1.0.0",
   "description": "",
   "main": "index.js",
   "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
   },
   "author": "",
   "license": "ISC",
   "dependencies": {
    "express": "^4.16.3"
   }
  }
  
 5. To use the library you call the require() function as shown below in your index.js file.
  const express = require('express')
  const app = express();
  
  app.get('/', (req, res) => {
   res.send('Hello World!')
  });
  
  app.listen(8000, () => {
   console.log('Example app listening on port 8000!')
  });
  

  This code shows a minimal "HelloWorld" Express web application. This imports the "express" module and uses it to create a server (app) that listens for HTTP requests on port 8000 and prints a message to the console explaining what browser URL you can use to test the server. The app.get() function only responds to HTTP GET requests with the specified URL path ('/'), in this case by calling a function to send our Hello World! message. 

  Create a file named index.js in the root of the "myapp" application directory and give it the contents shown above.

 6. You can start the server by calling node with the script in your command prompt:
  >node index.js
  Example app listening on port 8000
  
 7. Navigate to the URL (http://127.0.0.1:8000/). If everything is working, the browser should simply display the string "Hello World!".

Development dependencies

If a dependency is only used during development, you should instead save it as a "development dependency" (so that your package users don't have to install it in production). For example, to use the popular JavaScript Linting tool eslint you would call NPM as shown:

npm install eslint --save-dev

The following entry would then be added to your application's package.json:

 "devDependencies": {
  "eslint": "^4.12.1"
 }

Note: "Linters" are tools that perform static analysis on software in order to recognise and report adherence/non-adherance to some set of coding best practice.

Running tasks

In addition to defining and fetching dependencies you can also define named scripts in your package.json files and call NPM to execute them with the run-script command. This approach is commonly used to automate running tests and parts of the development or build toolchain (e.g., running tools to minify JavaScript, shrink images, LINT/analyse your code, etc).

Note: Task runners like Gulp and Grunt can also be used to run tests and other external tools.

For example, to define a script to run the eslint development dependency that we specified in the previous section we might add the following script block to our package.json file (assuming that our application source is in a folder /src/js):

"scripts": {
 ...
 "lint": "eslint src/js"
 ...
}

To explain a little further, eslint src/js is a command that we could enter in our terminal/command line to run eslint on JavaScript files contained in the src/js directory inside our app directory. Including the above inside our app's package.json file provides a shortcut for this command — lint.

We would then be able to run eslint using NPM by calling:

npm run-script lint
# OR (using the alias)
npm run lint

This example may not look any shorter than the original command, but you can include much bigger commands inside your npm scripts, including chains of multiple commands. You could identify a single npm script that runs all your tests at once.

Installing the Express Application Generator

The Express Application Generator tool generates an Express application "skeleton". Install the generator using NPM as shown (the -g flag installs the tool globally so that you can call it from anywhere):

npm install express-generator -g

To create an Express app named "helloworld" with the default settings, navigate to where you want to create it and run the app as shown:

express helloworld

Note: You can also specify the template library to use and a number of other settings. Use the help command to see all the options:

express --help

 

NPM will create the new Express app in a sub folder of your current location, displaying build progress on the console. On completion, the tool will display the commands you need to enter to install the Node dependencies and start the app.

The new app will have a package.json file in its root directory. You can open this to see what dependencies are installed, including Express and the template library Jade:

{
 "name": "helloworld",
 "version": "0.0.0",
 "private": true,
 "scripts": {
  "start": "node ./bin/www"
 },
 "dependencies": {
  "body-parser": "~1.18.2",
  "cookie-parser": "~1.4.3",
  "debug": "~2.6.9",
  "express": "~4.15.5",
  "jade": "~1.11.0",
  "morgan": "~1.9.0",
  "serve-favicon": "~2.4.5"
 }
}

 

Install all the dependencies for the helloworld app using NPM as shown:

cd helloworld
npm install

Then run the app (the commands are slightly different for Windows and Linux/macOS), as shown below:

# Run the helloworld on Windows with Command Prompt
SET DEBUG=helloworld:* & npm start

# Run the helloworld on Windows with PowerShell
SET DEBUG=helloworld:* | npm start

# Run helloworld on Linux/macOS
DEBUG=helloworld:* npm start

The DEBUG command creates useful logging, resulting in an output like that shown below.

>SET DEBUG=helloworld:* & npm start

> helloworld@0.0.0 start D:\Github\expresstests\helloworld
> node ./bin/www

 helloworld:server Listening on port 3000 +0ms

Open a browser and navigate to http://127.0.0.1:3000/ to see the default Express welcome page.

Express - Generated App Default Screen

We'll talk more about the generated app when we get to the article on generating a skeleton application.

Summary

You now have a Node development environment up and running on your computer that can be used for creating Express web applications. You've also seen how NPM can be used to import Express into an application, and also how you can create applications using the Express Application Generator tool and then run them.

In the next article we start working through a tutorial to build a complete web application using this environment and associated tools.

See also

 

In this module