Tiến độ bản địa hóa

Các trang dịch cần bổ sung

Tiến độ bản địa hóa MDN tiếng Việt

Section Pages Translated Translation up to date
CSS 990 18 (1%) 2 (0%)
Glossary 446 20 (4%) 12 (2%)
HTML 212 6 (2%) 0 (0%)
HTTP 234 4 (1%) 0 (0%)
JavaScript 880 101 (11%) 24 (2%)
Tiến độ dịch các trang Hướng dẫn 31 1 (3%) 0 (0%)
Tiến độ dịch phần Học tập 238 42 (17%) 15 (6%)
Total 3031 192 (6%) 53 (1%)

Danh sách các chủ đề và tiến bộ ở trên chưa hoàn thiện. Chúng tôi đang cập nhật.