Các trang dịch cần bổ sung

Tiến độ bản địa hóa MDN tiếng Việt

Section Pages Translated Translation up to date
CSS 912 18 (1%) 5 (0%)
HTML 212 6 (2%) 0 (0%)
Tiến độ dịch các trang Hướng dẫn 31 1 (3%) 0 (0%)
Tiến độ dịch phần Học tập 267 35 (13%) 19 (7%)
Total 1422 60 (4%) 24 (1%)

Danh sách các chủ đề và tiến bộ ở trên chưa hoàn thiện. Chúng tôi đang cập nhật.

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: trongthanh, SphinxKnight
Cập nhật lần cuối bởi: trongthanh,