Universal selectors

Ký hiệu chọn toàn bộ của CSS (*) sẽ chọn mọi đối tượng thuộc bất kỳ loại nào.

/* Chọn tất cả đối tượng */
* {
 color: green;
}

Bắt đầu từ CSS3, dấu sao * có thể được dùng kết hợp cùng với namespaces (en-US):

 • ns|* - khớp với mọi đối tượng trong namespace ns
 • *|* - khớp với mọi đối tượng
 • |* - khớp với mọi đối tượng không được khai báo namespace

Cú pháp

* { các thuộc tính }

Dấu * không bắt buộc đối với những bộ chọn đơn giản. Ví dụ, *.warning và .warning tương đương nhau.

Ví dụ

CSS

* [lang^=en] {
 color: green;
}

*.warning {
 color: red;
}

*#maincontent {
 border: 1px solid blue;
}

.floating {
 float: left
}

/* tự động giãn cách đối tượng liền kề sau một đối tượng float */
.floating + * {
 clear: left;
}

HTML

<p class="warning">
 <span lang="en-us">A green span</span> in a red paragraph.</span>
</p>
<p id="maincontent" lang="en-gb">
 <span class="warning">A red span</span> in a green paragraph.</span>
</p>

Kết quả

Quy cách

Quy cách Trạng thái Ghi chú
Selectors Level 4
The definition of 'universal selector' in that specification.
Working Draft Không đổi
Selectors Level 3
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Defines behavior regarding namespaces and adds hint that omitting the selector is allowed within pseudo-elements
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Định nghĩa ban đầu

Tương thích trình duyệt

BCD tables only load in the browser