Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

The following is a changelog for JavaScript 1.4, which was only used for Netscape's server side JavaScript released in 1999. The old Netscape documentation can be found on archive.org.

New features in JavaScript 1.4

Changed functionality in JavaScript 1.4

Document Tags and Contributors

Nhãn: 
Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, fscholz, teoli, Sheppy, ethertank, paulofreitas, XP1, user01, Brettz9
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,