Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

TypeError: argument is not a function object (Edge)
TypeError: invalid Array.prototype.sort argument (Firefox)

Error type

TypeError

What went wrong?

The argument of Array.prototype.sort() is expected to be either undefined or a function which compares its operands.

Examples

Invalid cases

[1, 3, 2].sort(5);  // TypeError

var cmp = { asc: (x, y) => x >= y, dsc: (x, y) => x <= y };
[1, 3, 2].sort(cmp[this.key] || 'asc');  // TypeError

Valid cases

[1, 3, 2].sort();   // [1, 2, 3]


var cmp = { asc: (x, y) => x >= y, dsc: (x, y) => x <= y };
[1, 3, 2].sort(cmp[this.key || 'asc']); // [1, 2, 3]

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, nmve, fscholz, nbp
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,