Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

SyntaxError: 'return' statement outside of function (Edge)
SyntaxError: return not in function (Firefox)
SyntaxError: yield not in function (Firefox)

Error type

SyntaxError.

What went wrong?

A return or yield statement is called outside of a function. Maybe there are missing curly brackets somewhere? The return and yield statements must be in a function, because they end (or pause and resume) function execution and specify a value to be returned to the function caller.

Examples

var cheer = function(score) {
 if (score === 147)
  return 'Maximum!';
 };
 if (score > 100) {
  return 'Century!';
 }
}

// SyntaxError: return not in function

The curly brackets look correct at a first glance, but this code snippet is missing a { after the first if statement. Correct would be:

var cheer = function(score) {
 if (score === 147) {
  return 'Maximum!';
 }
 if (score > 100) {
  return 'Century!';
 }
};

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, nmve, fscholz, lewisje
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,