Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

TypeError: Unable to get property {x} of undefined or null reference (Edge)
TypeError: can't access property {x} of {y} (Firefox)
TypeError: {y} is undefined, can't access property {x} of it (Firefox)
TypeError: {y} is null, can't access property {x} of it (Firefox)

Examples:
TypeError: x is undefined, can't access property "prop" of it
TypeError: x is null, can't access property "prop" of it
TypeError: can't access property "prop" of undefined
TypeError: can't access property "prop" of null

Error type

TypeError.

What went wrong?

The property access was operated on undefined or null value.

Examples

Invalid cases

// undefined and null cases on which the substring method won't work
var foo = undefined;
foo.substring(1); // TypeError: x is undefined, can't access property "substring" of it

var foo = null;
foo.substring(1); // TypeError: x is null, can't access property "substring" of it

Fixing the issue

To fix null pointer to undefined or null values, you can use the typeof operator, for example.

if (typeof foo !== 'undefined') {
  // Now we know that foo is defined, we are good to go.
}

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, arai
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,