Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

SyntaxError: Octal numeric literals and escape characters not allowed in strict mode (Edge)
SyntaxError: 
"0"-prefixed octal literals and octal escape sequences are deprecated; 
for octal literals use the "0o" prefix instead

Error type

SyntaxError in strict mode only.

What went wrong?

Octal literals and octal escape sequences are deprecated and will throw a SyntaxError in strict mode. With ECMAScript 2015 and later, the standardized syntax uses a leading zero followed by a lowercase or uppercase Latin letter "O" (0o or 0O).

Examples

"0"-prefixed octal literals

"use strict";

03;

// SyntaxError: "0"-prefixed octal literals and octal escape sequences 
// are deprecated

Octal escape sequences

"use strict";

"\251";

// SyntaxError: "0"-prefixed octal literals and octal escape sequences
// are deprecated

Valid octal numbers

Use a leading zero followed by the letter "o" or "O":

0o3;

For octal escape sequences, you can use hexadecimal escape sequences instead:

'\xA9';

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, non-descriptive, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,