Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

SyntaxError: missing ] after element list

Error type

SyntaxError.

What went wrong?

There is an error with the array initializer syntax somewhere. Likely there is a closing bracket ("]") or a comma (",") missing.

Examples

Incomplete array initializer

var list = [1, 2,

var instruments = [
  'Ukulele',
  'Guitar',
  'Piano'
};

var data = [{foo: 'bar'} {bar: 'foo'}];

Correct would be:

var list = [1, 2];

var instruments = [
 'Ukulele',
 'Guitar',
 'Piano'
]; 

var data = [{foo: 'bar'}, {bar: 'foo'}];

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, nmve, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,