Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

Error: Permission denied to access property "x"

Error type

Error.

What went wrong?

There was attempt to access an object for which you have no permission. This is likely an <iframe> element loaded from a different domain for which you violated the same-origin policy.

Examples

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <iframe id="myframe" src="http://www1.w3c-test.org/common/blank.html"></iframe>
    <script>
      onload = function() {
    console.log(frames[0].document);
    // Error: Permission denied to access property "document"
   }
    </script>
  </head>
  <body></body>
</html>

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, ejzimmer, Bzbarsky, fscholz
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,