Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

Message

Edge:
Cannot apply strict mode on functions with non-simple parameter list

Firefox:
SyntaxError: "use strict" not allowed in function with default parameter
SyntaxError: "use strict" not allowed in function with rest parameter
SyntaxError: "use strict" not allowed in function with destructuring parameter

Chrome:
SyntaxError: Illegal 'use strict' directive in function with non-simple parameter list

Error type

SyntaxError.

What went wrong?

A "use strict" directive is written at the top of a function that has one of the following parameters:

A "use strict" directive is not allowed at the top of such functions per the ECMAScript specification.

Examples

Function statement

In this case, the function sum has default parameters a=1 and b=2:

function sum(a = 1, b = 2) {
 // SyntaxError: "use strict" not allowed in function with default parameter
 'use strict';
 return a + b;
}

If the function should be in strict mode, and the entire script or enclosing function is also okay to be in strict mode, you can move the "use strict" directive outside of the function:

'use strict';
function sum(a = 1, b = 2) {
 return a + b;
}

Function expression

A function expression can use yet another workaround:

var sum = function sum([a, b]) {
 // SyntaxError: "use strict" not allowed in function with destructuring parameter
 'use strict';
 return a + b;
};

This can be converted to the following expression:

var sum = (function() {
 'use strict';
 return function sum([a, b]) {
  return a + b;
 };
})();

Arrow function

If an arrow function needs to access the this variable, you can use the arrow function as the enclosing function:

var callback = (...args) => {
 // SyntaxError: "use strict" not allowed in function with rest parameter
 'use strict';
 return this.run(args);
};

This can be converted to the following expression:

var callback = (() => {
 'use strict';
 return (...args) => {
  return this.run(args);
 };
})();

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, nmve, fscholz, nbp, arai
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,