Standard built-in objects

Đối tượng chuẩn theo thể loại

Chương này bao gồm các chuẩn của JavaScript, đối tượng tích hợp, gồm phương thức và thuộc tính của chúng.

Thuật ngữ "đối tượng toàn cục" (hay đối tượng tích hợp chuẩn) ở đây không bị nhầm lẫn với đối tượng toàn cục. Ở đây, các đối tượng toàn cục đề cập đến các đối tượng trong phạm vi toàn cục. Bản thân đối tượng toàn cục cũng có thể được truy cập bằng toán tử: this trong toàn cục (nhưng chỉ khi ECMAScript 5 không được sử dụng; trong trường hợp đó, nó trả về: undefined). Trong thực tế, phạm vi toàn cục bao gồm các thuộc tính của đối tượng toàn cục, các thuộc tính được kế thừa (nếu có).

Các đối tượng khác trong phạm vi toàn cục cũng được tạo bởi tập lệnh từ người dùng (created by the user script) hoặc được cung cấp bởi các ứng dụng máy chủ. Các đối tượng mà máy chủ có sẵn trong trình duyệt được ghi lại trong tài liệu tham khảo API (API reference). Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa DOM và JavaScript Core, hãy xem JavaScript technologies overview.

Các thuộc tính của giá trị

Những đặc tính toàn cục này trả về một giá trị đơn giản; chúng không có thuộc tính hay phương thức nào.

Các thuộc tính chức năng

Các hàm toàn cục (gọi trên toàn cục chứ không phải trên một đối tượng) trực tiếp trả về kết quả cho người gọi.

Các đối tượng cơ bản

Đây là những đối tượng cơ bản mà tất cả các đối tượng các đều dựa vào. Nó bao gồm đối tượng đại diện cho các đối tượng, hàm, và lỗi chung.

Số và ngày 

Đây là các đối tượng cơ sở đại diện cho số, ngày, và các phép toán học.

Xử lí văn bản

Những đối tượng này đại diện cho chuỗi và hỗ trợ thao tác chúng.

String

Mục lục các bộ sưu tập

Các đối tượng này đại diện cho các bộ sưu tập dữ liệu sắp xếp theo giá trị. Chúng bao gồm các mảng và cấu trúc mảng.

Bộ sưu tập khóa

Các đối tượng này đại diện cho các bộ sưu tập sử dụng với khóa; chúng chứa các phần tử lặp đi lặp lại theo thứ tự chèn.

Cấu trúc dữ liệu

Các đối tượng này đại diện và tương tác với các bộ đệm cấu trúc dữ liệu và dữ liệu được mã hóa bởi JavaScript Object Notation (JSON).

Kiểm soát các đối tượng trừu tượng

Sự phản 

Quốc tế hóa

Bổ sung vào ECMAScript Core các chức năng phát hiện ngôn ng

WebAssembly

Khác