Array.prototype.join()

Phương thức join() tạo ra một chuỗi mới bằng cách nối tất cả các phần tử của mảng (hoặc một array-like object), ngăn cách chúng bởi dấu phẩy hoặc một chuỗi ký tự xác định. Nếu mảng chỉ có một phần tử, kết quả sẽ trả về chính phần tử đó.

Cú pháp

arr.join([chuỗi_ngăn_cách])

Các tham số

chuỗi_ngăn_cách Optional
Là một chuỗi xác định dùng để ngăn cách các phần tử liền kề của mảng. Nếu bỏ qua, các phần tử sẽ được ngăn cách bởi dấu phẩy (","). Nếu là một chuỗi rỗng, các phần tử sẽ nối với nhau mà không có bất kì ký tự nào ngăn cách chúng.

Giá trị trả về

Trả về một chuỗi với giá trị là các phần tử đã được nối với nhau. Nếu arr.length bằng 0, sẽ trả về một chuỗi rỗng.

Mô tả

Chuyển giá trị của tất cả các phần tử mảng thành chuỗi và nối chúng lại thành một chuỗi.

Nếu phần tử mảng là undefined hoặc null, sẽ trả về một chuỗi rỗng.

Ví dụ

Nối chuỗi với 4 cách khác nhau

Tạo một mảng a với ba phần tử, sau đó nối chúng lại với 4 cách khác nhau: dùng chuỗi_ngăn_cách mặc định, với dấu phẩy và khoảng cách, với dấu cộng và một chuỗi rỗng.

var a = ['Wind', 'Water', 'Fire'];
a.join();      // 'Wind,Water,Fire'
a.join(', ');  // 'Wind, Water, Fire'
a.join(' + '); // 'Wind + Water + Fire'
a.join('');    // 'WindWaterFire'

Nối một array-like object

Nối array-like object (arguments), bằng cách gọi Function.prototype.call Array.prototype.join.

function f(a, b, c) {
  var s = Array.prototype.join.call(arguments);
  console.log(s); // '1,a,true'
}
f(1, 'a', true);
//expected output: "1,a,true"

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Được đưa vào lần đầu trong JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.join' in that specification.
Living Standard

Khả năng tương thích của trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
joinChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Xem thêm các mục tương tự