ArrayBuffer

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Đối tượng ArrayBuffer được sử dụng để biểu diễn một bộ đệm dữ liệu nhị phân nguyên gốc có độ dài cố định. Ta không thể trực tiếp thay đổi nội dung của một ArrayBuffer; mà thay vào đó là tạo ra một typed array objects hoặc một đối tượng DataView đại diện cho bộ đệm với một định dạng cụ thể, và sử dụng nó để đọc và ghi nội dung của bộ đệm.
 

Cú pháp

new ArrayBuffer(length)

Tham số

length
Kích thước tính theo bytes của bộ đệm mảng cần tạo

Giá trị trả về

Là một ArrayBuffer mới có kích thước được chỉ định. Nội dung khởi tạo là 0.

Ngoại lệ

Lỗi RangeError sẽ được đưa ra nếu length lớn hơn  Number.MAX_SAFE_INTEGER (>= 2 ** 53) hoặc mang giá trị âm.

Mô tả

Hàm dựng ArrayBuffer tạo ra một  ArrayBuffer  dựa trên chiều dài đã cho tính theo byte

Lấy một mảng đệm từ dữ liệu hiện có

Thuộc tính

ArrayBuffer.length
Thuộc tính chiều dài của hàm dựng của ArrayBuffer có giá trị là 1.
get ArrayBuffer[@@species]
Hàm dựng để tạo ra các đối tượng kế thừa
ArrayBuffer.prototype
Cho phép bổ sung các thuộc tính cho tất cả các đối tượng ArrayBuffer .

Phương thức

ArrayBuffer.isView(arg)
Trả về true nếu tham số arg là một trong các views của ArrayBuffer, ví dụ như typed array objects hoặc DataView. Trả về false trong trường hợp ngược lại.
ArrayBuffer.transfer(oldBuffer [, newByteLength])
Trả về một ArrayBuffer nội dung lấy từ dữ liệu của oldBuffer và sau đó được cắt bớt hoặc không mở rộng thông qua newByteLength.

Thực thể

Tất cả các thực thể của  ArrayBuffer đều kế thừa từ ArrayBuffer.prototype.

Thuộc tính

Phương thức

ArrayBuffer.slice()
Cùng chức năng như ArrayBuffer.prototype.slice().

Ví dụ

Ví dụu sau tạo ra một vùng đệm 8 byte với view của Int32Array ?trỏ đến bộ đệm

var buffer = new ArrayBuffer(8);
var view   = new Int32Array(buffer);

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
Typed Array Specification Obsolete ?Thay thế bởi ECMAScript 6.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'ArrayBuffer' in that specification.
Standard Initial definition in an ECMA standard. Specified that new is required.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'ArrayBuffer' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt tương thích

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
ArrayBufferChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.10
ArrayBuffer() constructorChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.10
byteLengthChrome Full support 7Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 10Opera Full support 11.6Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 12Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.10
isViewChrome Full support 32Edge Full support 12Firefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 19Safari Full support 7WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 32Firefox Android Full support 29Opera Android Full support 19Safari iOS Full support 7Samsung Internet Android Full support 2.0nodejs Full support 4.0.0
sliceChrome Full support 17Edge Full support 12Firefox Full support 12
Notes
Full support 12
Notes
Notes The non-standard ArrayBuffer.slice() method has been removed in Firefox 53 (but the standardized version ArrayBuffer.prototype.slice() is kept.
IE Full support 11Opera Full support 12.1Safari Full support 6WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 14
Notes
Full support 14
Notes
Notes The non-standard ArrayBuffer.slice() method has been removed in Firefox 53 (but the standardized version ArrayBuffer.prototype.slice() is kept.
Opera Android Full support 12.1Safari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.12
@@speciesChrome Full support 51Edge Full support 13Firefox Full support 48IE No support NoOpera Full support 38Safari Full support 10WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Ghi chú thêm về tính tương thích

Với ECMAScript 2015, hàm dựng ArrayBuffer cần được khởi tạo với new. Việc gọi một hàm dựng ArrayBuffer nhưng một hàm thông thường không có toán tử new sẽ gây ra lỗi TypeError.

var dv = ArrayBuffer(10);
// TypeError: calling a builtin ArrayBuffer constructor 
// without new is forbidden
var dv = new ArrayBuffer(10);

Tham khảo thêm