Infinity

Thuộc tính global Infinity là giá trị kiểu số biểu diễn vô cùng.

Property attributes of Infinity
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Cú pháp

Infinity 

Mô tả

Infinity là một thuộc tính của global object, hay nói các khác, là một biến trong global scope.

Giá trị khởi đầu của InfinityNumber.POSITIVE_INFINITY. Giá trị Infinity (dương vô cùng) lớn hơn mọi số. Về mặt toán học, giá trị này có biểu hiện giống hệt với vô cùng; chẳng hạn, mọi số dương nhân với Infinity đều bằng Infinity, và mọi số chia cho Infinity đều bằng 0.

Như đã định nghĩa trong bản đặc tả ECMAScript 5, Infinity là chỉ-đọc (cài đặt trong JavaScript 1.8.5 / Firefox 4).

Ví dụ

console.log(Infinity     ); /* Infinity */
console.log(Infinity + 1   ); /* Infinity */
console.log(Math.pow(10, 1000)); /* Infinity */
console.log(Math.log(0)    ); /* -Infinity */
console.log(1 / Infinity   ); /* 0 */

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa lần đầu. Cài đặt trong JavaScript 1.3
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Infinity' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Infinity' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Infinity' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

BCD tables only load in the browser

Xem thêm