Hàm Math.abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số như sau

Math.abs(x)=|x|={xifx>00ifx=0-xifx<0{\mathtt{\operatorname{Math.abs}(z)}} = {|z|} = \begin{cases} x & \text{if} \quad x \geq 0 \\ x & \text{if} \quad x < 0 \end{cases}

Cú pháp

Math.abs(x)

Tham số

x
Loại số liệu.

Giá trị trả về

Giá trị tuyệt đối của số đã cho.

Mô tả

 

Do abs() là phương thức tĩnh của Math, nên ta phải khai báo là Math.abs(), thay vì dùng nó như 1 phương thức của đối tượng được tạo ra từ Math (Math không phải hàm tạo).

 

Ví dụ

Hành vi của Math.abs()

Truyền một đối tượng rỗng, một mảng có hơn một giá trị, một chuỗi ký tự không-có-số hay một undefined/biến rỗng sẽ trả về NaN. Truyền null, một chuỗi rỗng hay một mảng rỗng sẽ trả về số 0.

Math.abs('-1');   // 1
Math.abs(-2);    // 2
Math.abs(null);   // 0
Math.abs('');    // 0
Math.abs([]);    // 0
Math.abs([2]);   // 2
Math.abs([1,2]);  // NaN
Math.abs({});    // NaN
Math.abs('string'); // NaN
Math.abs();     // NaN

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Trạng thái Chú thích
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa đầu tiên. Được đưa vào JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Math.abs' in that specification.
Draft  

Tính tương thích trên trình duyệt

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
absChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, dangtu
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,