Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

The Math.atanh() function returns the hyperbolic arctangent of a number, that is

x(-1,1),Math.atanh(x)=arctanh(x)= the unique ysuch thattanh(y)=x\forall x \in \left( -1, 1 \right), \mathtt{\operatorname{Math.atanh}(x)} = \operatorname{arctanh}(x) = \text{ the unique } \; y \; \text{such that} \; \tanh(y) = x

Syntax

Math.atanh(x)

Parameters

x
A number.

Return value

The hyperbolic arctangent of the given number.

Description

Because atanh() is a static method of Math, you always use it as Math.atanh(), rather than as a method of a Math object you created (Math is not a constructor).

Examples

Using Math.atanh()

Math.atanh(-2);  // NaN
Math.atanh(-1);  // -Infinity
Math.atanh(0);   // 0
Math.atanh(0.5); // 0.5493061443340548
Math.atanh(1);   // Infinity
Math.atanh(2);   // NaN

For values greater than 1 or less than -1, NaN is returned.

Polyfill

For |x|<1\left|x\right| < 1, we have artanh(x)=12ln(1+x1-x)\operatorname {artanh} (x) = \frac{1}{2}\ln \left( \frac{1 + x}{1 - x} \right) so this can be emulated by the following function:

Math.atanh = Math.atanh || function(x) {
  return Math.log((1+x)/(1-x)) / 2;
};

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.atanh' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Math.atanh' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
atanhChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 25Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, mfuji09, wbamberg, fscholz, jameshkramer, eduardoboucas, Mingun, realityking, fred.wang
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,