Các tình nguyện viên của chúng tôi chưa dịch bài viết này thành Tiếng Việt. Tham gia với chúng tôi và hoàn thành công việc!
Bạn cũng có thể đọc bài viết trongEnglish (US).

The Math.log10() function returns the base 10 logarithm of a number, that is

x>0,Math.log10(x)=log10(x)=the uniqueysuch that10y=x\forall x > 0, \mathtt{\operatorname{Math.log10}(x)} = \log_10(x) = \text{the unique} \; y \; \text{such that} \; 10^y = x

Syntax

Math.log10(x)

Parameters

x
A number.

Return value

The base 10 logarithm of the given number. If the number is negative, NaN is returned.

Description

If the value of x is less than 0, the return value is always NaN.

Because log10() is a static method of Math, you always use it as Math.log10(), rather than as a method of a Math object you created (Math is not a constructor).

This function is the equivalent of Math.log(x) / Math.log(10).  For log10(e) use the constant Math.LOG10E which is 1 / Math.LN10.  

Examples

Using Math.log10()

Math.log10(2);   // 0.3010299956639812
Math.log10(1);   // 0
Math.log10(0);   // -Infinity
Math.log10(-2);   // NaN
Math.log10(100000); // 5

Polyfill

This can be emulated with the following function:

Math.log10 = Math.log10 || function(x) {
 return Math.log(x) * Math.LOG10E;
};

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.log10' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Math.log10' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
log10Chrome Full support 38Edge Full support YesFirefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 25Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

See also

Document Tags and Contributors

Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,