String.prototype.substr()

Phương thức substr()trả  về những ký tự trong một chuỗi được xác định bởi vị trí ký tự bắt đầu và số lượng ký tự theo sau đó.

Cú pháp

str.substr(start, [length])

Các tham số

start (bắt đầu)
Vị trí chính xác của ký tự bắt đầu. Nếu là một số âm, nó sẽ được xử lý như sau strLength - start trong đó strLengthlà chiều dài của chuỗi. Ví dụ, str.substr(-3) sẽ được coi như là str.substr(str.length -3)
length (độ dài)
Số lượng ký tự muốn lấy ra. Nếu tham số này là undefined, tất cả các ký tự từ vị trí bắt đầu tới kết thúc của chuỗi sẽ được lấy.

Giá trị trả về

Một chuỗi mới là phần đã lấy ra từ chuỗi ban đầu. Nếu  length là 0 hoặc là một số âm thì trả về một chuỗi rỗng.

Mô tả

start là chỉ số của ký tự. Chỉ số của ký tự đầu tiên là 0, và chỉ số của ký tự cuối cùng thì nhỏ hơn độ dài của chuỗi là 1. substr() bắt đầu lấy các ký tự tại start  và thu thập length các ký tự( trừ khi nó chấm tới cuối chuỗi trước, trong trường hợp này nó sẽ trả về ít hơn).

Nếu start là số dương và lớn hơn hoặc bằng chiều dài của chuỗi, substr() trả về một chuỗi rỗng.

Nếu start là số âm, substr() coi nó như chỉ là chỉ số của ký tự tính từ cuối chuỗi; chỉ số của ký tự cuối cùng là -1. Nếu  start là số âm và abs(start) lớn hơn chiều dài của chuỗi,substr() coi 0 như là chỉ số bắt đầu.

Chú ý: Việc xử lý giá trị âm của tham số start như ở trên không được Microsoft JScript hỗ trợ.

Nếu length là 0 hoặc âm, substr() trả về một mảng rỗng. Nếu length bị bỏ sót, substr() lấy các ký tự cho tới cuối chuỗi.

Ví dụ

Sử dụng substr()

var str = 'abcdefghij';

console.log('(1, 2): '  + str.substr(1, 2));  // '(1, 2): bc'
console.log('(-3, 2): ' + str.substr(-3, 2)); // '(-3, 2): hi'
console.log('(-3): '   + str.substr(-3));   // '(-3): hij'
console.log('(1): '   + str.substr(1));   // '(1): bcdefghij'
console.log('(-20, 2): ' + str.substr(-20, 2)); // '(-20, 2): ab'
console.log('(20, 2): ' + str.substr(20, 2)); // '(20, 2): '

Polyfill

Microsoft's JScript không hỗ trợ các giá trị âm cho chi số bắt đầu. Nếu bạn mong muốn sử dụng tính năng này, bạn có thể sử dụng đoạn code dưới đây để xử lý bug này:

// only run when the substr() function is broken
if ('ab'.substr(-1) != 'b') {
 /**
  * Get the substring of a string
  * @param {integer} start  where to start the substring
  * @param {integer} length how many characters to return
  * @return {string}
  */
 String.prototype.substr = function(substr) {
  return function(start, length) {
   // call the original method
   return substr.call(this,
   	// did we get a negative start, calculate how much it is from the beginning of the string
    // adjust the start parameter for negative value
    start < 0 ? this.length + start : start,
    length)
  }
 }(String.prototype.substr);
}

Các quy cách

Quy cách Tình trạng Ý kiến
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Da dinh nghia trong phu luc B bang Tuong thich (bo sung thong tin). Ap dung trong JavaScript 1.0
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.substr' in that specification.
Standard Da dinh nghia trong phu luc B bang Tuong thich (bo sung thong tin). 
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.substr' in that specification.
Standard Da dinh nghia trong phu luc B (quy chuan) cho cac tinh nang bo sung cua ECMAScript doi voi cac trinh duyet Web
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.substr' in that specification.
Living Standard Da dinh nghia trong phu luc B (quy chuan) cho cac tinh nang bo sung cua ECMAScript doi voi cac trinh duyet Web

Tương thích với trình duyệt

BCD tables only load in the browser

Tương tự