Hàm global isFinite() xác định liệu giá trị truyền vào có phải một giá trị hữu hạn hay không. Nếu cần thiết, tham số sẽ được ép kiểu sang số trước.

Cú pháp

isFinite(testValue)

Tham số

testValue
Giá trị để kiểm tra tính hữu hạn.

Giá trị trả về

false nếu đối số là dương hoặc âm Infinity hay là NaN; ngoài ra thì trả về true.

Mô tả

isFinite là hàm top-level và không liên kết với bất cứ object nào.

Bạn có thể dùng hàm này để xác định liệu một số có phải là hữu hạn hay không. Hàm isFinite kiểm tra giá trị kiểu số truyền trong đối số của nó. Nếu đối số của nó là NaN, dương vô cùng, hoặc âm vô cùng, phương thức này trả về false; ngoài ra, nó trả về true.

Ví dụ

isFinite(Infinity); // false
isFinite(NaN);    // false
isFinite(-Infinity); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true
isFinite(910);    // true

isFinite(null);   // true, sẽ trả về false với phương thức 
           // chuyên biệt hơn Number.isFinite(null)

isFinite('0');    // true, sẽ trả về false với phương thức 
           // chuyên biệt hơn Number.isFinite("0")

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa lần đầu.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Draft  

Trình duyệt hỗ trợ

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
isFiniteChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Xem thêm

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: mdnwebdocs-bot, PurpleLover
Cập nhật lần cuối bởi: mdnwebdocs-bot,