isFinite()

Hàm global isFinite() xác định liệu giá trị truyền vào có phải một giá trị hữu hạn hay không. Nếu cần thiết, tham số sẽ được ép kiểu sang số trước.

Cú pháp

isFinite(testValue)

Tham số

testValue
Giá trị để kiểm tra tính hữu hạn.

Giá trị trả về

false nếu đối số là dương hoặc âm Infinity hay là NaN; ngoài ra thì trả về true.

Mô tả

isFinite là hàm top-level và không liên kết với bất cứ object nào.

Bạn có thể dùng hàm này để xác định liệu một số có phải là hữu hạn hay không. Hàm isFinite kiểm tra giá trị kiểu số truyền trong đối số của nó. Nếu đối số của nó là NaN, dương vô cùng, hoặc âm vô cùng, phương thức này trả về false; ngoài ra, nó trả về true.

Ví dụ

isFinite(Infinity); // false
isFinite(NaN);    // false
isFinite(-Infinity); // false

isFinite(0);     // true
isFinite(2e64);   // true
isFinite(910);    // true

isFinite(null);   // true, sẽ trả về false với phương thức 
           // chuyên biệt hơn Number.isFinite(null)

isFinite('0');    // true, sẽ trả về false với phương thức 
           // chuyên biệt hơn Number.isFinite("0")

Đặc tả

Đặc tả Trạng thái Ghi chú
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Định nghĩa lần đầu.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'isFinite' in that specification.
Living Standard  

Trình duyệt hỗ trợ

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
isFiniteChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Xem thêm