continue

Câu lệnh continue chấm dứt việc thực thi của các câu lệnh trong lượt lặp hiện tại của vòng lặp hiện tại, hoặc của vòng lặp được gắn nhãn, và tiếp tục việc thực thi lượt lặp kế tiếp.

Cú pháp

continue [label];
label
Identifier gắn liền với nhãn của câu lệnh.

Mô tả

Trái ngược với câu lệnh breakcontinue không chấm dứt việc thực thi của cả vòng lặp: thay vào đó,

 • Trong một vòng lặp while, nó nhảy trở về biểu thức điều kiện.
 • Trong một vòng lặp for, nó nhảy đến biểu thức tăng tiến (update expression).

Câu lệnh continue có thể bao gồm một nhãn tùy chọn cho phép chương trình nhảy đến lượt lặp tiếp theo của một câu lệnh vòng lặp được gắn nhãn, thay vì nhảy đến lượt lặp tiếp theo của vòng lặp hiện tại. Trong trường hợp này, câu lệnh continue cần được lồng bên trong câu lệnh được gắn nhãn đó.

Ví dụ

Sử dụng continue với while

Ví dụ sau thể hiện một vòng lặp while có một câu lệnh continue mà sẽ được thực thi khi giá trị của i là 3. Vì vậy, n nhận các giá trị 1, 3, 7 và 12.

var i = 0;
var n = 0;

while (i < 5) {
 i++;

 if (i === 3) {
  continue;
 }

 n += i;
}

Sử dụng continue với một nhãn (label)

Trong ví dụ sau đây, một câu lệnh được gắn nhãn checkiandj có chứa một câu lệnh được gắn nhãn checkj. Nếu gặp phải continue, chương trình sẽ tiếp tục tại phần đầu của câu lệnh checkj. Mỗi lần gặp phải continuecheckj sẽ chạy lại cho đến khi điều kiện của nó trả về false. Khi false được trả về, phần còn lại của câu lệnh checkiandj sẽ được hoàn thành.

Nếu sau continue có một nhãn checkiandj, chương trình sẽ tiếp túc tại phần đầu của câu lệnh checkiandj.

Xem thêm label.

var i = 0;
var j = 8;

checkiandj: while (i < 4) {
 console.log('i: ' + i);
 i += 1;

 checkj: while (j > 4) {
  console.log('j: ' + j);
  j -= 1;

  if ((j % 2) == 0)
   continue checkj;
  console.log(j + ' is odd.');
 }
 console.log('i = ' + i);
 console.log('j = ' + j);
}

Kết quả:

i: 0

// start checkj
j: 8
7 is odd.
j: 7
j: 6
5 is odd.
j: 5
// end checkj

i = 1
j = 4

i: 1
i = 2
j = 4

i: 2
i = 3
j = 4

i: 3
i = 4
j = 4

Specifications

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also