do...while

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Vòng lặp do...while tạo ra vòng lặp thực thi các câu lệnh bên trong nó đến khi điều kiện không còn thoả mãn nữa. Điều kiện của vòng lặp sẽ được kiểm tra sau thực thi các câu lệnh, các câu lệnh của vòng lặp sẽ được thực thi ít nhất một lần.

Cú pháp

do
   // các câu lệnh
while (// điều kiện);
statement
A statement that is executed at least once and is re-executed each time the condition evaluates to true. To execute multiple statements within the loop, use a block statement ({ ... }) to group those statements.
condition
An expression evaluated after each pass through the loop. If condition evaluates to true, the statement is re-executed. When condition evaluates to false, control passes to the statement following the do...while.

Examples

Using do...while

In the following example, the do...while loop iterates at least once and reiterates until i is no longer less than 5.

HTML content

<div id="example"></div>

JavaScript content

var result = '';
var i = 0;
do {
   i += 1;
   result += i + ' ';
} while (i < 5);
document.getElementById('example').innerHTML = result;

Result

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'do-while statement' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'do-while statement' in that specification.
Standard Trailing ; is now optional.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'do-while statement' in that specification.
Living Standard

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
do...whileChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

See also