Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Vòng lặp do...while tạo ra vòng lặp thực thi các câu lệnh bên trong nó đến khi điều kiện không còn thoả mãn nữa. Điều kiện của vòng lặp sẽ được kiểm tra sau thực thi các câu lệnh, các câu lệnh của vòng lặp sẽ được thực thi ít nhất một lần.

Cú pháp

do
   // các câu lệnh
while (// điều kiện);
statement
A statement that is executed at least once and is re-executed each time the condition evaluates to true. To execute multiple statements within the loop, use a block statement ({ ... }) to group those statements.
condition
An expression evaluated after each pass through the loop. If condition evaluates to true, the statement is re-executed. When condition evaluates to false, control passes to the statement following the do...while.

Examples

Using do...while

In the following example, the do...while loop iterates at least once and reiterates until i is no longer less than 5.

HTML content

<div id="example"></div>

JavaScript content

var result = '';
var i = 0;
do {
   i += 1;
   result += i + ' ';
} while (i < 5);
document.getElementById('example').innerHTML = result;

Result

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'do-while statement' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'do-while statement' in that specification.
Standard Trailing ; is now optional.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'do-while statement' in that specification.
Draft

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
do...whileChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

Document Tags and Contributors

Những người đóng góp cho trang này: namnguyen2203
Cập nhật lần cuối bởi: namnguyen2203,