function*

Khai báo function* (từ khóa function tiếp theo là dấu sao) định nghĩa một generator function, một phương thức trả về đối tượng Generator.

Bạn cũng có thể khai báo generator functions bằng constructor GeneratorFunction , hoặc cú pháp function expression.

Cú pháp

function* name([param[, param[, ... param]]]) {
  statements
}
name
Tên phương thức
param
Các tham số truyền vào cho phương thức.
statements
Các câu lệnh bên trong phương thức

Diễn giải

Generators là một hàm có thể thoát và sau đó gọi lại lần nữa. Giá trị của biến trong các lần gọi được lưu lại trong các lần gọi tiếp theo.

Pattern là cách hàm async được viết ra.

Gọi một generator function không thực thi các lệnh bên trong hàm ngày lập tức; Thay vào đó, một object iterator được trả về. Khi iterator gọi đến phương thức next() , lúc này các lệnh bên trong hàm được thực thi cho đến khi gặp câu yield (en-US) , sau câu lệnh yield (en-US) là giá trị sẽ trả về, hoặc gọi đến một generator function khác. Phương thức next() trả về một object với property value chứa giá trị yielded và property done , giá trị kiểu boolean, xác định generator yielded trả về đã là cuối cùng chưa. Gọi phương thức next() với một tham số sẽ chạy hàm generator tiếp tục, thay thế câu yield nơi hàm đã dừng lại trước đó với tham số từ next()

Câu lệnh return trong generator, khi chạy, sẽ kết thúc generator (ví dụ property done trả về sẽ có giá trị true). Nếu giá trị đã được trả về, nó sẽ được set cho property value.
Giống như câu lệnh return , thrown error trong generator sẽ kết thúc generator  -- trừ khi bắt lại bằng bên trong generator.
Khi một generator kết thúc, các câu gọi  next tiếp theo sau sẽ không được thực thi, nó chỉ trả về object có dạng: {value: undefined, done: true}.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản

function* idMaker() {
 var index = 0;
 while (index < index+1)
  yield index++;
}

var gen = idMaker();

console.log(gen.next().value); // 0
console.log(gen.next().value); // 1
console.log(gen.next().value); // 2
console.log(gen.next().value); // 3
// ...

Ví dụ với yield*

function* anotherGenerator(i) {
 yield i + 1;
 yield i + 2;
 yield i + 3;
}

function* generator(i) {
 yield i;
 yield* anotherGenerator(i);
 yield i + 10;
}

var gen = generator(10);

console.log(gen.next().value); // 10
console.log(gen.next().value); // 11
console.log(gen.next().value); // 12
console.log(gen.next().value); // 13
console.log(gen.next().value); // 20

Truyền tham số vào trong Generators

function* logGenerator() {
 console.log(0);
 console.log(1, yield);
 console.log(2, yield);
 console.log(3, yield);
}

var gen = logGenerator();

gen.next();       // 0
gen.next('pretzel');  // 1 pretzel
gen.next('california'); // 2 california
gen.next('mayonnaise'); // 3 mayonnaise

Return bên trong generator

function* yieldAndReturn() {
 yield "Y";
 return "R";
 yield "unreachable";
}

var gen = yieldAndReturn()
console.log(gen.next()); // { value: "Y", done: false }
console.log(gen.next()); // { value: "R", done: true }
console.log(gen.next()); // { value: undefined, done: true }

Generators không dùng constructable

function* f() {}
var obj = new f; // throws "TypeError: f is not a constructor

Generator khai báo bằng expression

const foo = function* () {
 yield 10;
 yield 20;
};

const bar = foo();
console.log(bar.next()); // {value: 10, done: false}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Standard Changed that generators should not have [[Construct]] trap and will throw when used with new.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Living Standard

Trình duyệt hỗ trợ

BCD tables only load in the browser

Lưu ý dành riêng cho Firefox

Generators và iterators trước phiên bản Firefox 26

Older Firefox versions implement an older version of the generators proposal. In the older version, generators were defined using a regular function keyword (without an asterisk) among other differences. See Legacy generator function for further information.

IteratorResult object returned instead of throwing

Starting with Gecko 29 (Firefox 29 / Thunderbird 29 / SeaMonkey 2.26), the completed generator function no longer throws a TypeError "generator has already finished". Instead, it returns an IteratorResult object like { value: undefined, done: true } (bug 958951).

Xem thêm