function*

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh

Khai báo function* (từ khóa function tiếp theo là dấu sao) định nghĩa một generator function, một phương thức trả về đối tượng Generator.

Bạn cũng có thể khai báo generator functions bằng constructor GeneratorFunction , hoặc cú pháp function expression.

Cú pháp

function* name([param[, param[, ... param]]]) {
  statements
}
name
Tên phương thức
param
Các tham số truyền vào cho phương thức.
statements
Các câu lệnh bên trong phương thức

Diễn giải

Generators là một hàm có thể thoát và sau đó gọi lại lần nữa. Giá trị của biến trong các lần gọi được lưu lại trong các lần gọi tiếp theo.

Pattern là cách hàm async được viết ra.

Gọi một generator function không thực thi các lệnh bên trong hàm ngày lập tức; Thay vào đó, một object iterator được trả về. Khi iterator gọi đến phương thức next() , lúc này các lệnh bên trong hàm được thực thi cho đến khi gặp câu yield , sau câu lệnh yield là giá trị sẽ trả về, hoặc gọi đến một generator function khác. Phương thức next() trả về một object với property value chứa giá trị yielded và property done , giá trị kiểu boolean, xác định generator yielded trả về đã là cuối cùng chưa. Gọi phương thức next() với một tham số sẽ chạy hàm generator tiếp tục, thay thế câu yield nơi hàm đã dừng lại trước đó với tham số từ next()

Câu lệnh return trong generator, khi chạy, sẽ kết thúc generator (ví dụ property done trả về sẽ có giá trị true). Nếu giá trị đã được trả về, nó sẽ được set cho property value.
Giống như câu lệnh return , thrown error trong generator sẽ kết thúc generator  -- trừ khi bắt lại bằng bên trong generator.
Khi một generator kết thúc, các câu gọi  next tiếp theo sau sẽ không được thực thi, nó chỉ trả về object có dạng: {value: undefined, done: true}.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản

function* idMaker() {
 var index = 0;
 while (index < index+1)
  yield index++;
}

var gen = idMaker();

console.log(gen.next().value); // 0
console.log(gen.next().value); // 1
console.log(gen.next().value); // 2
console.log(gen.next().value); // 3
// ...

Ví dụ với yield*

function* anotherGenerator(i) {
 yield i + 1;
 yield i + 2;
 yield i + 3;
}

function* generator(i) {
 yield i;
 yield* anotherGenerator(i);
 yield i + 10;
}

var gen = generator(10);

console.log(gen.next().value); // 10
console.log(gen.next().value); // 11
console.log(gen.next().value); // 12
console.log(gen.next().value); // 13
console.log(gen.next().value); // 20

Truyền tham số vào trong Generators

function* logGenerator() {
 console.log(0);
 console.log(1, yield);
 console.log(2, yield);
 console.log(3, yield);
}

var gen = logGenerator();

gen.next();       // 0
gen.next('pretzel');  // 1 pretzel
gen.next('california'); // 2 california
gen.next('mayonnaise'); // 3 mayonnaise

Return bên trong generator

function* yieldAndReturn() {
 yield "Y";
 return "R";
 yield "unreachable";
}

var gen = yieldAndReturn()
console.log(gen.next()); // { value: "Y", done: false }
console.log(gen.next()); // { value: "R", done: true }
console.log(gen.next()); // { value: undefined, done: true }

Generators không dùng constructable

function* f() {}
var obj = new f; // throws "TypeError: f is not a constructor

Generator khai báo bằng expression

const foo = function* () {
  yield 10;
  yield 20;
};

const bar = foo();
console.log(bar.next()); // {value: 10, done: false}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Standard Changed that generators should not have [[Construct]] trap and will throw when used with new.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Living Standard

Trình duyệt hỗ trợ

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
function*Chrome Full support 39Edge Full support 13Firefox Full support 26IE No support NoOpera Full support 26Safari Full support 10WebView Android Full support 39Chrome Android Full support 39Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 26Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 4.0.0
Full support 4.0.0
Full support 0.12
Disabled
Disabled From version 0.12: this feature is behind the --harmony runtime flag.
IteratorResult object instead of throwingChrome Full support 49Edge Full support 13Firefox Full support 29IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 29Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Not constructable with new (ES2016)Chrome Full support 50Edge Full support 13Firefox Full support 43IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support 10WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Firefox Android Full support 43Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Trailing comma in parametersChrome Full support 58Edge Full support 14Firefox Full support 52IE No support NoOpera Full support 45Safari Full support 10WebView Android Full support 58Chrome Android Full support 58Firefox Android Full support 52Opera Android Full support 43Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 7.0nodejs Full support 8.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Firefox-specific notes

Generators and iterators in Firefox versions before 26

Older Firefox versions implement an older version of the generators proposal. In the older version, generators were defined using a regular function keyword (without an asterisk) among other differences. See Legacy generator function for further information.

IteratorResult object returned instead of throwing

Starting with Gecko 29 (Firefox 29 / Thunderbird 29 / SeaMonkey 2.26), the completed generator function no longer throws a TypeError "generator has already finished". Instead, it returns an IteratorResult object like { value: undefined, done: true } (bug 958951).

Xem thêm