Acorath

Thành viên từ
Acorath

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

CanvasPattern


Edited for grammar correction.

Math.random()


Code comment inconsistent with example. Using Math.round() could potentially yield a result higher than specified max value.