AleCorrea

Thành viên từ
AleCorrea

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

switch


switch


Faltando traduzir os códigos de exemplo

Object.prototype.toString()


Seções ainda estavam na língua original, porém ainda não está totalmente traduzido