Gabe-Mitnick

Thành viên từ
Gabe-Mitnick

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

SyntaxError: missing variable name


Fixed a typo. The word "reserved" was spelled "reservred".