PurpleLover

Thành viên từ
PurpleLover

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Strategies for carrying out testing


Complete mostly (there are 1 or 2 sentences I cannot translate for now)

Kiểm tra trình duyệt chéo


Done translating.

Kiểm tra trình duyệt chéo


WIP

Metadata


Glossary/Metadata Tu-dien-thuat-ngu/Metadata

Giới thiệu về kiểm tra trình duyệt chéo