PurpleLover

Thành viên từ
PurpleLover

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Biểu thức và toán tử


Rename title

Biểu thức và toán tử


Done Bitwise, need reviewed

Null


Glossary/Null Tu-dien-thuat-ngu/Null

Primitive


Need proof-read for some lines.Glossary/Primitive Tu-dien-thuat-ngu/Primitive

XML


Replace translate for `response` from "đáp ứng" to "phản hồi"