Sheppy (Eric Shepherd)

Sở thích

Thành viên từ
Sheppy

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

XRPose


XRPose


XRFrame.getViewerPose()


XRFrame.getViewerPose()


Add example snippet and link to full example

XRReferenceSpace.getOffsetReferenceSpace()


Add reference to the main tutorial