SphinxKnight (Sphinx)

Thành viên từ
SphinxKnight

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Limites


initial translationWeb/JavaScript/Guide/Regular_Expressions/Boundaries Web/JavaScript/Guide/Expressions_régulières/Limites

Assertions


initial translationWeb/JavaScript/Guide/Regular_Expressions/Assertions Web/JavaScript/Guide/Expressions_régulières/Assertions

Function.prototype.bind()


not applying en-US rev.

BigInt


touch linting en-US

Intl.NumberFormat.prototype


touch fr already up-to-date