Xophmeister

Thành viên từ
Xophmeister

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.random()


Minor nitpick: The closed range format [x, y] means both x and y are included; as 1 is not included in the range of Math.random(), we use the half-open range format [x, y)