alkaithil

Thành viên từ
alkaithil

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Element.classList


Element.classList


Element.classList


Dibujando formas con canvas


Corregido anglicismos, faltas ortografía, avanzado la traducción, marcado como "incompleta"

Dibujando formas con canvas