almog

Thành viên từ
almog

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)


A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)


Explains how a contsructor function's value is returned.