alundiak (Andrii Lundiak)

Thành viên từ
alundiak

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.random()


Decided to change here, as far as I researched, and not received answer from MDN in twitter: https://twitter.com/landike/status/605118978718109696