anonyco

Thành viên từ
anonyco

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Math.clz32()


Editorial review completed.

InputEvent.getTargetRanges()


Technical review completed. Editorial review completed.

Console.countReset()


Technical review completed. Editorial review completed.

String.prototype.startsWith()


improved the polyfill for clarity

String.prototype.startsWith()


improved the polyfill for clarity