charlie-lk

Thành viên từ
charlie-lk

Hoạt động tài liệu gần đây

Xem tất cả các hoạt động
Trang Ngày Bình luận

Function.prototype.bind()


It would make a novice understand this particular example easier

A re-introduction to JavaScript (JS tutorial)